A székely kongresszus

A kivándorlás hazánk több vidékén oly mértékben jelentkezik, mely képes komoly aggodalmunkat felkölteni. S nagyon is ideje volt immár, hogy habár kissé megkésve is, de végre mégis megmozdult a kormány, a társadalom, hogy a veszedelmes bajnak útját állja, az okokat felkutassa s az orvoslás legalkalmasabb módjait megállapitsa. Kongresszusok ültek vagy ülnek össze a kivándorlás kérdésének tanulmányozására Miskolczon, Siófokon, Temesváron, Csik-Tusnádon.

Mindannyi közt kétségtelenül legfontosabb a Tusnádon, az ottani remek szépségű fürdőben megtartott székely kongresszus, melynek működését, lefolyását osztatlan figyelemmel, ritka érdeklődéssel kisérte az egész ország. A mi nem is csoda, mert éjszakon, délen s a túl a dunai részekben is nagy a baj, növekedőben van a kivándorlás, de sehol sem lehet ez a magyarságra nézve oly káros hatású, mint a székelyek kivándorlása, az itthon maradók elszegényedése.

A tusnádi kongresszus pedig épen a székelység bajaiban gyűlt össze s egész erővel, igyekezett a kivándorlás okait nyomozni, gyógyszereit kutatni s általában a gazdaságilag pangásnak indult székelység helyzetén segiteni.


A székelység ügye az egész nemzet ügye s ennek miként való elintézése nagy hatással lehet államiságunk jövőjére is. Hiszen a magyarság faji, gazdasági és művelődési fölényének biztositása sarkköve a magyar nemzeti politikának s ez a sarokkő gyengül, porlad a keleti magyarság; a székelyek pusztulásával. A mily mértékben fogy, apad a székely, azon arányban foglal tért az oláhság, melynek vezetői pénzintézetek s iskolák alapitásával hathatósan sőt megdöbbentő sikerrel segitik elő fajuk terjeszkedését.

A tusnádi kongresszuson szomorú képet rajzolt Barabás Endre ezen állapotokról. A Romániában lakó magyarok számát negyedmillióra teszi, kiknek nagy része székely. Az eloláhositás a legkiméletlenebb módon folyik; pl. a bukaresti magyar iskolából kitiltották a magyarországi könyveket; a százezer főnyi katholikus magyarságnak nincs Romániában sem egyháza, sem iskolája; a reformátusoknak ugyan volna egy elemi iskolájuk, de ebben is oláh tanitót kell alkalmazni. Szóval olyanok Romániába szakadt véreink viszonyai, melyek ha igy maradnak, feltartóztathatatlanul a kivándorolt magyarság megsemmisülésére vezetnek.