Rövidek

II. Vilmos arra számit, hogy visszahivják császárnak

Münchenből jelentik: Egy volt katonatiszt a „Münchner Welt am Sontag” vasárnapi számában beszámol Vilmos excsászárnál Doorban tett látogatásáról. Amikor belépett a szobába, a volt császár így szólt hozzá: „Arra neveltek benneteket, hogy engedelmeskedjetek és szótfogadjatok. Mihez kezdtetek a szabadságotokkal? És mit fogtok csinálni, ha a magatokválasztotta elnök meghal? Megmondom én: a nép vissza fogja hivni a császárát.” Amikor a volt katona tisztelettudóan megjegyezte, hogy erre még a talajt elő kellene készíteni, a császár kedvetlenül mondta: „Már elő van készítve.” Ezután a tisztet köszönés nélkül faképnél hagyta.

Bethlen miniszterelnök vasárnap Tardieu és Briand előtt nagyon energikusan kijelentette, hogy Magyarország változatlanul ragaszkodik álláspontjához
A miniszterelnök a keleti bizottság holnapi ülésén mondja el nagy beszédét arról, hogy Magyarország nem vállal több jóvátételt és nem mond le a maga jogairól.


„Bethlen csupán az erőszaknak fog engedni”
– irja a francia sajtó, amely optimizmus nélkül tekint a magyar kérdés tárgyalása elé.

Nem szabad tulságosan optimistának lenni, még sok veszedelem fenyegeti a békét, főleg a Balkánon – irja Mussolini
Róma, január 6.
A Popolo d’ Italiá-ban vizkereszt napján Mussolini cikket irt. Az olasz miniszterelnök a világbéke 1930. évi kilátásaival foglalkozik és többek közt ezt irja: Bár ma az egész világ fegyverraktárhoz hasonlit, mégis remélni kell, hogy a békemozgalom ebben az évben erösbödni fog. Tulságosan optimistának nem szabad lenni, hiszen még mindig igen sok veszedelem fenyegeti a békét, elsősorban a Balkánon és a Távolkeleten.

A szocialista párt belép a francia kormányba (?)
Páris, január 12.
A szocialista pártvezetőség rendkívüli kongresszusra hívta össze a pártot, mert az egész országban erős agitáció folyik a kormányban való aktiv részvétel mellett. A rendkivüli kongresszus január végén fog összeülni. Párisi politikai körökben biztosra veszik, hogy ezuttal az aktiv részvétel mellett fognak dönteni.

Ebben az esetben a kormány helyzete sulyosra fordulhat, mert lehetséges, hogy ismét egy, a régi baloldali kartelhez visszahajtó többség alakul ki.

Az olasz Tripolisz határán meglepetésszerüen elfoglalták a lázadó benszülötek oázisait

London, január 19.
Kairóból ideérkezett jelentés szerint az olasz csapatok Tripolisznak a sivataggal határos részében, a fezzani fensikon meglepetésszerűen elfoglalták az Uan el Kehir oázist.

Arlotta olasz követet ma ünnepélyesen fogadja Budapest

Arlotta, Olaszországnak Budapestre kinevezett uj követe, ma délután 3 óra 35 perckor érkezik meg a Keleti pályaudvaron felesége és leánya kiséretében. Az uj olasz követet de Astis ügyvivő vezetésével az olasz követség egész személyzete, Pignatelli herceggel az élén, a budapesti fascio, valamint az egész budapesti olasz kolónia fogadja és az ünnepélyes fogadtatásból kivesszük részünket mi magyarok is. A meleg és szivélyes hang, amellyel Magyarországra érkezése előtt az uj követ kifejezte örömét, hogy hazáját nálunk képviselheti, élénk visszhangra talált a magyar társadalomban.

Excellenza Arlottát családjával együtt nem csupán a szövetséges nagyhatalom képviselőjének kijáró tisztelet és megbecsülés, hanem őszinte rokonszenv és barátság is fogadja ebben a városban és országban, amely évek óta igaz és meleg barátainak tekinti azokat a diplomatákat, akik a budapesti olasz követségen hivatalos kötelességükön fölül egy uj és szebb magyar jövendő misszionáriusai a magyar földön.