A vámbéke és az európai államszövetség tárgyalása kritikus helyzet elé állitja a népszövetséget

Páris, augusztus 31.

Francia politikai körök és kivált Quai d’Orsay igen nagy várakozással tekint Genf felé, ahol ezuttal két francia kezdeményezés körül kristályosodik ki majd igazán a vita, mig a programmon szereplő többi kérdés meglehetősen jelentéktelen.

Elsőrendü érdeklődésre tarthat számot a vámháboru felfüggesztésére, az ugynevezett vám-treuga-dei-re vonatkozó francia iniciativa. Ez utóbbival a mult évben lépett fel Franciaország, amelynek kereskedelmi minisztere, Flandin, sokat tett nemzetközi vonatkozásban is a gondolat megvalósitása érdekében.

Ennél is nagyobb érdeklődéssel várják Briand szereplését és azt, hogy mi történik az európai konföderáció ügyében. Itteni politikai időjósok szerint 1924, vagyis a hires genfi protokollum körüli viták óta nem voltak a Népszövetségnek olyan kritikus és villamossággal telitett napjai, mint ezuttal.

Briand a népszövetségi tanács ülésével egyidejüen, tehát már 8-án akarja megkezdeni a konföderációra vonatkozó tanácskozást az európai delegációk vezetőivel, hogy véleményükről tiszta képe legyen més a Népszövetség plénumának összeülte előtt. E három napon, szeptember 8-tól 11-ig dőlne el, hogy a föderáció tervét az angol fölfogásnak megfelelően a Népszövetség elé terjesszék-e shogy a Népszövetségre bizzák-e a további teendőket?

Fölöttébb valószinü, hogy a döntés ilyen irányu lesz és akkor az fog bekövetkezni, amit már két héttel ezelőtt jelentettünk, hogy a terv a Népszövetség 6. bizottsága, az ugynevezett politikai bizottság elé kerül, amely viszont egy albizottságot küld ki a további előkészités és az egyes európai államok ellentétes nézőpontjainak közös nevezőre hozatala érdekében.

Igen eltérőek lesznek a nézetek abban a tekintetben is, hogy az albizottság kizárólag az európai államok delegációiból álljon-e, vagy legyenek-e tagjai között a Népszövetséghez tartozó más államok képviselői is.
(a. a.)