Köszöntötte a vidék Windischgraetz herceget rehabilitációja alkalmából

Ötezer főnyi tömeg ünneplése közepette, fáklyák fényében ülték meg a föllobogózott sárospataki várban Windischgraetz Magdolna hercegnő és Károlyi István gróf eljegyzését

A családi ünnepséggel egyidejüleg köszöntötte a vidék Windischgraetz herceget rehabilitációja alkalmából. – „ a frankügy eldobott kézigránát volt, amely azonban nem robbant föl!”

A sárospataki Rákóczi- vár lobogódíszben. Az ősi, nagy tradiciojú hegyaljai városka ünnepel. Herceg Windischgraetz Lajosnak és feleségének, Széchenyi Mária grófnőnek leányát,
Magdolna hercegnőt vasárnap jegyezte el gróf Károlyi István, gróf Károlyi László és feleségének, Apponyi Franciska grófnőnek fia.

A főuri nász hire az egész vidéken örömteljes visszhangot keltett. Windischgraetz herceg családi ünnepségével egyidejűen ünnepelték meg Sárospatakon a herceg rehabilitációját is. Vasárnap délután 2 órakor a MOVE- frontharcosok élén nagy tömeg vonult a Rákóczi- vár udvarára, ahol dr. Benyovszky László ügyvéd üdvözölte Windischgraetz Lajost.  Benyovszky dr. zugó helyeslés és éljenzés közben mondotta el, hogy mily nagy megnyugvást és őszinte lelkesedést keltett, hogy a tábornok zsüri, mint legfelsőbb becsületbíróság a frankügyből kifolyólag fényes elégtételt adott a hercegnek. Ezután Windischgraetz mondott néhány szót.

-- A frankügy – mondotta – egy eldobott kézigránát volt, amely azonban nem robbant föl.
Adják át ezt az egész ügyet a feledésnek, mint ahogy ő is elfelejti mindazt, ami vele történt.
Életének nincs más becsvágya, mint hogy forrón szeretett hazájának rendelkezésére álljon minden időben, minden körülmények között.

A Rákóczi-vár termeiben ezalatt már gyülekeztek az eljegyzési ünnep előkelő vendégei. A nászszülőkön kívül megérkezett gróf Andrássy Géza, báró Waldbot Frigyes feleségével, Allee kir. Hercegnővel, báró Senyei Istvánék, Széll József főispán, Bernáth Aladár alispán, dr. Bessenyey Zénó, a kerület országgyűlési képviselője feleségével és még vagy harmincöten.

Este … 9 órakor a sárospataki szentnegyedben már vagy négyezren gyültek össze, hogy fáklyás, lampiónos és zenés menetben vonuljanak a vár alá, a jegyespár üdvözlésére. Ilyen hatalmas fölvonulásra nem volt példa Sárospatakon. A kivonult csendörség és tüzoltóság elveszett a hömpölygő tömegben, amely mégis teljes rendben vonult végig az utcákon. Közben a vár tornyáról szines rakétákat eregettek. A bástyák sokszáz fáklya fényében ragyogtak és a belső udvaron megkezdődött a tüzijáték. Negyed tízre a vár udvarai zsufolásig megteltek az ünneplő tömeggel. A vegyeszenekar játéka és az ipartestületi dalárdák énekszámai után Csontos József nv. főiskolai igazgató mondott elérzékenyítő gyönyörű beszédet.

- Két szinmagyar szellemben nevelt főuri sarj eljegyzését ünnepli ennek a vidéknek a népe – mondotta - és hisszük és bizunk benne, hogy azok a kötelékek. Amelyek a hercegi és a gróf családot a néphez fűzik. Elszakíthatatlnaok maradnak. A Rákóczi-vár tövében és a radványi kastélyban csak jó és igaz magyarok születhetnek és a nemzetfönntartó, harmónikus érzelem tovább él a késöbbi nemzedékben is…

A beszédet a nászszülők és a jegyespár az udvarban hallgatták, a vendégek pedig a kivilágított ablaksorból. Windischgraetz Lajos könnyekkel a szemében válaszolt.

A magyar Windischgraetzek nevében köszönte meg Sárospatak üdvözlését. Ő és felesége elmondhatják, hogy egész lelkükkel és érzelemvilágukkal, a szivük minden dobogásával magyar Windischgraetzek önfeláldozó, hűséges magyaroknak nevelték a gyermekeiket is, akikben kiirthatatlanul él ennek a földnek a szeretete, a népnek minden vágya és célja egy boldogabb, igazságosabb jövőre.

Windischgraetz beszéde nagy hatást keltett az óriási tömegre, amely rendben eloszlott.

Azután kezdődött a várnagy ebédlőjében az eljegyzési lakoma, amely zenével és tánccal éjjel 3 óráig tartott. Közben hullámzott a nép az utcákon és éjfélig tartott a tüzijáték…