Rövidek

Fölborul a francia-olasz flottaegyezmény?
Páris, április 6.
A francia-olasz tengerészeti egyezmény megállapításainak értelmezése körül lényeges ellentétek vannak a francia és az olasz interpretáció között.

Ez a különbség Graige angol közvetitő hibájából állt elő, aki állítólag szándékosan csusztatott a szövetbe biztosan kétértelmü és homályos megállapításokat. A francia-olasz ellentétek tárgy 60.000 tonna hajóür Franciaország rovására, amiből Franciaország egy jottányit sem enged, még ha fölborul is rajta az egész egyezmény.

Francia politikai körökben erősen tartja magát az a hit, hogy Olaszország rosshiszemüen idézte föl a vitát, mert az osztrák-német vámszövetség ügye óta megbánta Franciaország felé való közeledését.

Brüning és Curtius Londonba utaznak
Berlin, április 6.
Az angol kormány a londoni német nagykövetség közvetítésével Brüning birodalmi kancellárt és Curtius külügyminisztert magánjellegű látogatásra hivta meg Londonba.

Ezen az összejövetelen, amelyet valószinüleg MacDonald chequersi nyaralójában fognak megtartani, bizalmas eszmecsere keretében készülnek megtárgyalni mindazokat a kérdéseket, amelyek a két országot közösen érdeklik. Német hivatalos helyen kijelentették, hogyha a meghivás megérkezik. Brüning és Curtus szivesen meg el Angliába. A találkozás időpontja még bizonytalan, valószinü, hogy a látogatás május elején történik meg. Egyes hirek szerint az összejövetelen Briand is meg fog jelenni.

A német flotta ellátogat Angliába
Páris, április 6.
Ideérkezett jelentések szerint, amelyik elképzelhetően a legnagyobb föltünést keltették, London és Berlin kölcsönös angol-német flottalátogatásról tárgyalnak. Az Angliába ellátogató német hajók közt lesz a hires „Emden” páncélos is.

Francia, német és belga szocialista vezérek tüntettek husvétkor a béke mellett Brüsszelben

Brüsszelből jelentik: A belga szocialisták vasárnap megtartott kongresszusán Léon Blum francia és Breitscheid német szocialista vezérek is fölszólaltak. Valamennyi szónok azzal fejezte be beszédét, hogy a békeszerződések nem lehetnek örökéletűek, hanem közös egyetértéssel revizió alá kell őket venni. A beszédek elhangzása után Vandervelde odalépett a francia és a német szocialista vezérekhez és kezet szoritottak egymással. A kongresszus határozati javaslatában az általános leszerelést és a béke megszervezését követeli.


Jorga Miklós, Románia uj miniszterelnöke, vasárnap délután sajtófogadást tartott

Bukarest, április 19.

A miniszterelnök részletesen nyilatkozott az aktuális problémákról és kijelentette, hogy egyelőre nem gondol a parlament föloszlatására. Amikor még elnöke volt a nemzeti pártnak, nagyon jó viszonyban volt Maniu Gyulával és pártjával, reméli, hogy most is együtt tud majd dolgozni Maniu parlamentjével. Ha azonban ez az együttműködés nem sikerül és a parlament minden, áron öngyilkosságot akar majd elkövetni, nem lesz módjában ezt megakadályozni. Ami a különböző diktaturahireket illeti. Jorga kijelentette, hogy határozott ellensége a diktaturának. Ha valóban szükség lenne diktaturára, ő lenne az első, aki ezt nyiltan megmondaná, ez az esett azonban nem áll fönn. Az egész országban mindenütt teljes a rend és a nyugalom és miután az ország önmaga is tudja kormányozni magát, a diktaturának semmi haszna sem lenne. A maga részéről nem akar az ország megváltója lenni es ugyanazon az uton fog továbbhaladni, mint az eddigi kormány, azzal a különbséggel, hogy reálisabban akarja kiépiteni a fönnálló szövetségeket.

A román népnek jobban meg kell ismerni szomszédait és az ő kormánya ebben az irányban akar dolgozni. Főleg a kulturális kapcsolatok kifejlesztését tartja szükségesnek. Jorga különösen a jugoszláv-román barátság szükségét hangoztatta. Az ujkormánynak egyébként semmi különösebb politikai programja nincsen. A mai időkben nincs is szükség progmmra, mert a programot maguk az események szabják meg.

Véres verekedés volt Párisban az „Action Française” árusítása miatt

Párisból jelentik: Vasánap reggel a párisi Temple-kerületben vad utcai csatát vivtak a „királyrikkancsok” a kerület lakóival. A verekedés az “Action Française” miatt történt, amelyet antiszemita irányzata miatt ebben a kerületben eddig egyáltalában nem árusitottak, ujabban azonban valósággal elárasztották a lappal a Temple környékét. Több fiatal ember el akarta venni a rikkancsoktól az ujság példányait, amire az „Action Française” kiadóhivatalából rojalista „rohamcsapat” érkezett a kerületbe. A közeli kávéházakból székeket és asztalokat hoztak és a két csapat szék- és asztallábakkal harcolt egymás ellen, míg végül a rendőrség elválasztotta őket. Az utcai harc folyamán több sebesülés történt.

Lerroux külügyminiszter általános leszerelést követel
Páris, április 26.
Az „Ocuvre” vasárnapi számában Lerroux nyilatkozatát közli, amelyben a spanyol külügyminiszter kijelenti, hogy az uj spanyol kormány egyik legfontosabb föladatának tekinti az általános leszerelést.

A jövő évi leszerelési világkonferencia előkészitéséről szóló jelentést, amelyet a Népszövetség megbizásából Quinones da Leon spanyol delegátus kezdett meg, Lerroux fejezi be, mint Spanyolország népszövetségi delegátusa. A köztársasági kormány nem mond le Marokkóról, nem ellenzi Gibraltár és Marokkó között a tengeralatti alagut-tervet, amely a francia-spanyol együttmüködés ujabb biztositéka lesz.