Az uj kormány gazdasági programmja

Pénzügy

A kormány legfontosabb feladatai közé tartozik
az államháztartás egyensulyának biztositása. Ez egyben a pengő értékállandóságának megőrzésére irányuló politikánknak és a hitelviszonyok egészséges alakulásának is nélkülözhetetlen előfeltétele. Az államháztartás egyensulyának megóvása érdekében feltétlenül szükség van olyan mélyreható intézkedésekre, amelyek a bevételek csökkenését egyensulyozzák, anélkül, hogy akárcsak közvetve is az infláció veszélyét idéznék fel, mert az inflációtól a kormány feltétlenül tartózkodni fog.

Mindent el kell tehát követnünk a takarékosság legmesszebbmenő érvényesitése utján a kiadások csökkentésére; de másfelől elvárjuk, hogy mindenki becsülettel és hazafias áldozatkészséggel tesz eleget adófizetési kötelezettségének és résztvesz a nehéz viszonyok által követelt áldozatokban. Szigoru adómorált kivánunk, viszont az államkincstár részéről is szemmeltartjuk az erkölcs és méltányosság szempontjait.

Ahol fizetési készséget látunk, ott kimélettel fogunk eljárni, de egyebekben az adók befolyását az államhatalom minden eszközével biztositani fogjuk, mert rendezett állami élet csak ott lehetséges, ahol a kormányzatnak rendelkezésére állanak a törvényhozás által megszavazott anyagi eszközök. Kedvezményeket nem a késedelmes, hanem a pontos adófizetőnek fogunk nyujtani, a meglévő, vagy a jövőben adandó kedvezmények határidejének meghosszabbitásától – hacsak különös gazdasági megokoltsága nincs – tartózkodni fogunk. A dohányjövedéket kereskedelmi jellegü állami vállalattá fogják átszervezni.

A küszöbön álló nagy jelentőségü nemzetközi konferenciák közül a jóvátételi tárgyalások előkészitése már folyamatban van. A világgazdasági konferencia anyagának előkészitése külügyminisztériumunk és gazdasági minisztériumaink egyik legfontosabb feladata.

Hitelügyi törekvéseink homlokterében a kamatszinvonal leszállitása áll, mert jövő termelésünket a mai kamatszinvonallal dolgozó hitelforgalomra nem épithetjük. Külföldi adósságaink rendezése tekintetében fokozott ütemben fogjuk a tárgyalásokat külföldi hitelezőinkkel folytatni, hogy azokat minél hamarabb megértetésre juttassuk.

A gazdaadósságok kérdésének rendezése szükséges.
A belföldi és nemzetközi, pénzügyi és gazdasági helyzet alapos mérlegelésével a kormánynak arra a meggyőződésre kellett jutnia, hogy megnyugtató, végleges rendezés előfeltételei még nem állanak fenn. Még e hó folyamán ujabb átmeneti megoldásról fogunk tehát gondoskodni, mely a gazdatársadalom minden jogos és helyesen felfogott érdekéből fakadó igényét ki fogja elégiteni. Tulzásoknak azonban nem engedhetünk. Az általános moratórium veszélyét el kell kerülnünk, mert ez gazdasági temetővé változtatná az országot és végül a pengő értékállandóságát is magával rántaná. 


Kereskedelemügy

Támogatunk minden lehetőséget, amely a gazdasági élet vérkeringésének meginditására és gyorsitására alkalmas. Szépen fejlődő ipari exportunk legmesszebbmenő támogatásunkra számithat. 

Késedelem nélkül és szigoruan végrehajtjuk a karteltörvényt.
Hogy a karteltörvény által alakitott szervek müködésének szilárd alapot adjunk, a legnagyobb gondot forditják az árak és temetési költségek megvizsgálására és erre a célra ujjászervezzük az Árelemző Bizottságot.

A szénbányák termelési költségeinek megvizsgálását máris folyamatba tettük. A közüzemek felülvizsgálására kiküldött bizottság jelentésével elkészült. Ennek alapján rövidesen döntetni is fogunk. A trianoni megcsonkitás és a világgazdasági válság nehéz helyzetbe sodorta gépiparunkat, melynek racionalizálását és átszervezését szükségesnek tartjuk.


Nagy deficit mutatkozik a m. kir. Államvasutaknál, amelyek tekintetében hangsulyoznunk kell, hogy üzletmenetünk a sulyos gazdasági viszonyok ellenére sem lett volna eddig veszteséges, ha a trianoni szerződés okozta sulyos nyugdijterheket nem kellene viselniök. Az állami költségvetés tehermentesitésének szükségessége mellőzhetetlenné teszi, hogy a m. kir. Államvasutaknál messzemenő takarékossági programmot vigyünk keresztül.


Földmivelésügy

Megvalósitjuk a mezőgazdasági termelés racionalizálását.
Minden földön azt termeljük, ami odavaló. Ez az utja a termelési költségek apasztásának és a bevételek emelésének. Törekvésünk, hogy olyan termelési árak karoltassanak fel, amelyek a legnagyobb munkaalkalmat biztositják. Ebben a keretben folytatni kell a buzatermelés egységesitésének munkáját, ugyszintén ki kell terjeszteni az egységes termelés megszervezését sok más fontos gazdasági terményre.

A gyümölcstermelés különös gondoskodásunk tárgya.
A magyar gyümölcstermelést át kell szerveznünk a külföldi igények és a magyar viszonyok figyelembevételével. Ezzel kapcsolatban ki kell épitenünk a kertészeti és növényvédelmi szolgálatot. Vezető szempont az is, hogy mindazok a termények, amelyek nálunk megtermelhetők és egyuttal az otthoni feldolgozó ipar nyersanyagát képezik, idehaza állittassanak elő. Hasonló szempont vezet a tejszövetkezeti hálózat kiépitésénél.

A mezőgazdaságban szükséges iparcikkek árának mérséklése iránt a kellő lépéseket hazai iparunk létérdekeinek veszélyeztetése nélkül meg kell tennünk. A mezőgazdasági termékek áresése folytán aránytalanná lett vasuti fuvarok, valamint egyéb hatósági dijak és illetékek mérvét vizsgálat tárgyává tesszük.

A bor- és szőlőgazdaság, mint a legtöbb munkást foglalkoztató mezőgazdasági üzemág, már ennél a szempontnál fogva is fokozott gondoskodásom tárgyát képezi és a napokban a földmivelésügyi miniszter ur az illetékesekkel az azonnali teendők feletti megbeszéléseket meginditja. Ennek szempontjai lehetnek, – a már felére redukált borfogyasztási adó kérdésén kivül: a bor és szőlő belső fogyasztásának emelése, a lehető export kihasználása, a bor- és gyümölcspárlatok fogyasztásának elősegitése, a borszőlőterületeknek fogyasztási szőlőre való átalakitása és mindazoknak az intézkedéseknek megtétele, amelyektől eredményt várunk. Sor kell, hogy kerüljön a hegyközségi törvény módositására is.

Azon helyeken, ahol a vetőmag-csereakció megakadt, mert a megfelelő mennyiségü buza a gazdáknak egyáltalában nem állott rendelkezésére, szükséges a kölcsön-vetőmagbuzának azonnali kiutalása. Ez még e hó első felében megtörténik. Mindent el fogunk követni, hogy az a különbözet, ami a tej termelői ára és a fogyasztási ár között ma, a minimumra csökkentessék.

Erdőgazdaságunk ugy irányitandó, hogy tüzifa-szükségletünket lehetőleg teljesen ellássa, az uj telepitések kellő utánpótlást biztosithatunk, különös figyelemmel müfa-állományunk emelésére. 

Állatkivitelünkkel momentán dermedtségéből külkereskedelmi szerződéseink utján óhajtjuk kiemelni. De a versenyképességhez a takarmánytermelés fokozása és az üzemi költségek olcsóbbitása szükséges, miért is az oltóanyagok és szérumok árának leszoritása elkerülhetetlen.

A tavaszi árviz által a Tisza folyón és mellékvizein okozott károk helyreállitására a jövőbeni nagyobb károk elháritása érdekében is, de azért is gondoskodni kivánunk, mert ezáltal számos munkáskezet jutattunk a legnehezebb időben keresethez. Ezzel kapcsolatban az állami munkák mellett az érdekelt vizitársulatokat is támogatni kivánjuk, töltés-helyreállitási munkálataik elvégzésénél megfelelő kölcsönök nyujtásával. Ugyanezeket az elveket érvényesithetjük az utépitéseknél és az utak fenntartási munkálatainál is.