Márkus Alfréd zeneszerzőt vasárnap este a korzon knockaulta Gross Miklós

Márkus Alfréd zeneszerzőt vasárnap este a korzon knockaulta Gross Miklós boxtréner, akinek Márkusék megtiltották, hogy leányuknak udvaroljon

Márkust vérző fejjel, eszméletlenül vitték be a klinikára

Vasárnap este 8 óra tájban a Dunakorzó végén, a Ritz előtt csődület támadt. Véresfejü férfi feküdt eszméletlenül a földön és mellette a sétálók egy izgatott, magastermetű fiatal embert fogtak el. A korzó sétáló közönségéből többen fölismerték a földön fekvő urat: Márkus Alfrédet, a kiváló zeneszerzőt, briliáns táncszámok világhíres komponistáját, a Royal - Orfeum karnagyát és több ismerőse akadt a mellette álló fiatal embernek, Gross Miklós boxtrénernek is.

A társaságot előállították a főkapitányság központi ügyeletére, ahol Meinig rendőrfőtanácsos először is Gross Miklóst hallgatta ki. A 24 éves fiatal ember, aki egy Thököly - uti épület fakereskedő fia, néhány évvel ezelőtt boxbajnokságot nyert és azóta mint az egyik boxiskola trénere működik.

Gross a rendőrségen kereskedősegédnek adta ki magát és azt adta el, hogy hosszabb idő óta udvarolt Márkus Alfréd 16 éves kisleányának. Márkus Magda hetedik gimnáziumba jár és álnéven már több szöveget írt édesapja tangóihoz és foxtrottjaihoz. Különben szolid, visszavonult uri nevelésben részesül csak ritkán fordul meg társaságokban. Egy ilyen alkalommal ismerkedett meg a kisleánnyal és egymás közt arról beszéltek, hogy ha befejezi az iskolát, egy-két év mulva feleségül veszi.

A fiatal boxtréner kitartó udvarlását a szülők nem nézték jó szemmel és egy alkalommal, amikor a fiatalember fölhívta Márkusék lakását és Magdával szeretett volna beszélni, a kisleány helyett anyja jelentkezett a a telefonnál és megkérte a trénert, hogy ne foglalkozzék leányával, akinek egyelőre még az a dolga, hogy iskolai tanulmányait végezze és nincs ideje fiatalemberek udvarlását fogadni.


Gross sértőnek találta Márkusné figyelmeztetését és levelet intézett a zeneszerzőhőz, akitől megkérdezte, helyt áll-e felesége kijelentéseiért? A boxtréner nem kapott választ és ezért elhatározta, hogy ,,más módon” fog magának elégtételt szerezni. Vasárnap délután kiment a korzóra, csatlakozott egy barátjához, Kun Gábor magántisztviselőhöz és részletesen elpanaszolta neki sérelmeit. A két fiatalember egyszerre azt vette észre, hogy Márkus Alfréd feleségével és leányával szintén a korzón sétál. Nyomukba szegődtek és négyszer-ötször is végigmentek a Dunaparton, mindig néhány lépéssel a Márkus-család mögött, de a vasárnap esti tolongásban Gross Miklós nem talált alkalmas pillanatot, hogy megszólítsa a zeneszerzőt. Végre Márkusék távozni készültek a korzóról és amikor a Ritz előtt elhaladva, a korzót lezáró láncokhoz érkeztek, amerre már kevés ember jár, a tréner Márkus Alfréd mellé lépett és megszólította:
- Szabad kérnem egy szóra!
Márkusné el akarta huzni férjét, de Gross ebben a pillanatban a zeneszerző arcába sujtott.
A boxbajnok ütése Márkus Alfréd alszemét érte, amely nyomban vérbe borult. Gross ekkor
még három ökölcsapást mért a zeneszerzőre, akit valósággal knockautolt, úgy, hogy Márkus Alfréd elterült a földön. A fiatal ember a brutális merénylet után még többször egymás után belerugott a földön heverő zeneszerzőbe, amíg végre két közelben sétáló ur lefogta.

A rendőrségen Gross azt adta elő, hogy csupán egy-két pofont adott a zeneszerzőnek, akitől így akart elégtételt szerezni. Az eset szemtanui, Tokody Béla és Tóth Tivadar cukrászok, valamint Kun Gábor ezzel szemben egyöntetűen úgy adták elő a történeteket, hogy Gross abban a percben, amikor Márkus Alfrédot megszólította, nyomban teljes erővel feléje sujtott és szabályszerűen ,,kiütötte”.

Ugyanígy vallott Márkus Alfréd felesége és leánya is. Márkus a rendőrségen magához tért, azonban olyan rosszul volt, hogy nem tudott részletes vallomást tenni, hanem csak annyit mondott, hogy
bűnvádi följelentést tesz támadója ellen.

A zeneszerzőt az inspekciós rendőrorvos nyomban megvizsgálta és megállapította, hogy Márkus Alfréd bal szeme egészen bedagadt, sebe husz napon tul gyogyul és félő, hogy az ütés belső vérzést okozott, ami esetleg a zeneszerző félszemének elvesztését vonja maga után. Az inspekciós orvos tanácsára Márkus Alfrédot hozzátartozói a szemészeti klinikára kísérték.

Gross Miklóst, a megdöbbentően brutális merénylet tettesét pedig hétfőig - részletes kihallgatásáig őrizetbe tartották a rendőrségen. A főváros művészköreiben az esti órákban terjedt el az utcai affér híre és mindenhol fölháborodással, példás megtorlást követelve beszéltek a durva merényletről.