A véres belgrádi éjszaka eseményei

A katonai összeesküvést már régen és nagy szivóssággal szervezték. A katonai forradalom lelke a sabáczi ezred tisztikara és legénysége volt, fővezetői pedig Misics alezredes, Masin Sándor ezredes, a királyné sógora, kinek öcscse volt Draga első férje, s ki most közmunkaügyi miniszter lett; továbbá Radakovics kapitány. Az összeesküvésben való részvételre az ország csaknem minden helyörségéből jött föl egy-egy tiszt Belgrádba.

A katonaságon kivül részt vettek az összeesküvésben sokan a politikusok közül is. A királyi család lemészárlása után Masin ezredes kezébe vette az uralmat s teljes hatalommal rendelkezett. Elsőbben is a csendőri és rendőri szolgálatot beszüntette, elcsapta a rendőrfőnököt s a fontos katonai állásokra uj embereket nevezett ki. Azután udvari kocsikat küldtek az uj minisztérium tagjaiul kiszemelt politikusokért, a kik Avakumovics-csal az élükön átvették a kormányhatalmat.

Az összeesküvés vezérei közül Zsivkovics Lyubomir (az uj igazságügyi miniszter) éjjel három órakor udvari kocsin járta be a várost és többször elmondotta, Ťhogy a józan ész kivánta, hogy megbüntessék azokat, kik a romlás szélére juttatták Szerbiát. Sándor király és Draga királyné halálával uj ut nyilott meg Szerbia népének, a szerencse, boldogság és haladás utja. A király és királynén kivül Szerbia többi rosz szellemei is mind elpusztultak.ť

Hogy történt a gyilkosság?
A gyilkosság éjszaka fél 11 és 2 óra között történt. A Károly román király nevét viselő 6-ik ezred tisztjei követték el Misics és Masin ezredesek vezetésével. Az ezred azért is gyülölte Sándort, mert egy izben a király alkotmányellenes intézkedései ellen vonakodott magát felhasználtatni, a miért sulyos fegyelmi büntetés érte. Hogy ki ölte meg a királyt és királynét, nem mondják meg, de nem is lehet tudni, hiszen a revolvereknek valóságos czéltáblája volt mindkettő. A véres esemény lefolyását egy tudósitó igy mondja el:


A királyi pár kevéssel meggyilkolása előtt tisztek társaságában, zenekar hangai mellett jókedvűen mulatott a kertben s különösen a király nagyon jókedvű volt. Ott volt a királyné két nővére is, de ezek éjfélkor lakásukra kocsiztak.

Az összeesküvő tisztek közül harminczan éjfél után fél 2 óra tájban törtek be a konakba. A 6-ik és 7-ik ezred századai követték őket és rögtön körülkerítették a királyi palotát. Miután az összes kapukat nem lehetett feltörni, közülök néhányat dinamittal robbantottak föl. Igy azt az ajtót is, mely a királyi pár lakosztályába vezetett. Ez alkalommal Naumovics Mihály ezredes, a király hadsegéde is meghalt. Naumovics az összeesküvőkhöz tartozott, és őt bízták meg azzal, hogy az összeesküvőknek átadja a főkapu kulcsát, de ő kelleténél többet ivott s elaludt. Az összeesküvők azt hitték, hogy Naumovics cserbehagyta őket és dinamitot tettek a kulcslyukba, hogy a kaput felrobbantsák. E közben Naumovics felébredt és kisietett, hogy az összeesküvőket bebocsássa. Ebben a pillanatban fölrobbant a dinamit, a mely őt megölte.

Az első szobában Milkovics Jován tüzérkapitány, Czinczár-Markovics miniszterelnök veje állta utját a tiszteknek. Félre az útból! rivalltak rá. És még a kapitány habozott, egy golyó leteritette. Ugyanez a sors érte Petrovics Lázár tábornok főhadsegédet, a ki néhány lövést tett revolveréből, de a nélkül, hogy talált volna. Ezzel aztán az ut a királyi pár hálószobájához szabaddá volt téve. Sándor király a lövöldözés alatt az ablakból segitségért kiáltott, - de senki sem törödött vele. Ekkor tisztában volt vele, hogy neki meg kell halnia. Hiába rejtőzött el a királynéval együtt, veszniök kellett. A királyi pár holttestét szitkok közt fölragadták és kidobták az ablakon át a kertbe.
Egy hir szerint Sándor király azonnal halálthozó lövést kapott a gégéjébe. Utolsó szavai ezek voltak: Katonák, ti elárultatok engem!
Mig a konakban ezek történtek, addig a katonaság körülfogta a királynénak közelben levő régi házát, hol most két öcscse és nővérei laktak. Az egyik öcscse Lunyevicza Nikodém hadnagy, kit a királyné trónörökössé akart erőszakolni, a másik öcscse Nikola, szintén hadnagy. Egész Szerbiában rosz hirök volt dorbézolásaik miatt. A két hadnagyot egy kaszárnyába vitték, ott agyonlőtték. A királyné két nővérét az összeesküvők junius 13-ikán Pancsovára vitték. A királyné harmadik, legfiatalabb huga junius 12-ikén este érkezett vissza Párisból Belgrádba és nem is tudta, hogy mir történt. Ezt is átvitték Pancsovára. Visszatérniök nem szabad.

Mielőtt a konakban a királyi párral végeztek, a csoportba osztott katonák tisztjeik vezetése mellett elmentek Czinczár-Markovics miniszterelnök, Pavlovics Milován hadügyminiszter és Teodorovics Velimir belügyminiszter lakására. Az előbbi kettőt agyonlőtték; Teodorovics belügyminiszter sulyosan megsérült.