A kormányválság

A két hétig elhuzódott kormányválság véget ért. A Khuen-Héderváry-kormány megalakult. A Széll-miniszterium legtöbb tagja megmaradt az új kormányban, háromnak kivételével: végleg visszalépett báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter visszalépett továbbá gróf Széchenyi Gyula, az Ő Felsége oldala melletti miniszter és Cseh Ervin tárczanélküli horvát miniszter. Az új miniszteriumban gróf Khuen-Héderváry miniszterelnök a belügyi tárczát, sőt ideiglenesen az Ő Felsége oldala melletti miniszter tárczáját is maga vette át. Honvédelmi miniszterré a király Kolossváry Dezső vezérőrnagyot, nagy képzettségű katonát nevezte ki. Horvát miniszter dr. Tomasics Miklós horvát és magyar országgyűlési képviselő lett, kinek a horvátországi zavargások alkalmából történt felszólalása keltett nem rég feltünést.

Eleinte úgy látszott, hogy gróf Khuen-Héderváry Károly küldetése, - rendkivül ügyes fellépése és megnyerő modora ellenére is – a függetlenségi párt visszataszitó magatartása miatt sikerre vezetni nem fog. A bán ugyan hajlandó volt elejteni az ujonczjutalék emelését, de csak úgy, ha a taraczkütegek számára szükséges 6900 embert s a többi követelt ujoncznak ideiglenesen a póttartalékból való fedezését megszavazzák. A függetlenségi párt ezt a föltételt nem volt hajlandó elfogadni s már úgy látszott, hogy az alkudozások fonala végkép elszakad.

Az utolsó órában azonban gróf Khuen-Héderváry a király engedélyét megnyervén rá, másnap azzal jelent meg a függetlenségi párt bizalmi férfiainak értekezletén, hogy az ujonczlétszám emeléséről szóló törvényjavaslatot visszavonja s kész megelégedni a rendes ujonczlétszám megszavazásával. Ezen az alapon a függetlenségi párt többsége kész volt az obstrukcziót abbahagyni és a költségvetés s a legsürgősebb törvényjavaslatok átbocsátását kilátásba helyezni. A végleges védtörvényre s a nemzeti engedményekre vonatkozólag azonban semmi határozott megállapodás nem történt, valamint a függetlenségi párt is fentartotta magának a jövőre nézve a cselekvés szabadságát. Miután a függetlenségi párt egyhangulag helyeselte bizalmi embereinek magatartását, ezzel a Khuen-Héderváry-kormány megalakulásának útjából a legfőbb akadály elhárult. A visszalépett miniszterek búcsukihallgatása a királynál s az uj miniszterek eskütétele junius 28-án megtörtént.

Az uj kormány a szabadelvűpárt junius 29-én este tartott gyűlésén mutatkozott be s a fogadtatásból, melyben részesült, úgy látszik, hogy a szabadelvűpártban mutatkozott szakadozás el fog enyészni s az ismét egységessé tömörülő párt kellő támogatásban fogja részesiteni az új kormányt. A képviselőházban és a főrendiházban junius 30-án mutatkozott be az új kormány. Gróf Khuen-Héderváry politikai programmját bővebben kifejtette. Az ellenzék pedig már ez alkalommal állást foglalt az új kormánynyal szemben.