Rendelet a termelési (zöld) hitel előmozditása érdekében

A kormány 2.500-1933. szám alatt rendeletet adott ki a folyó évi mezőgazdasági munkálatok elvégzéséhez szükséges hitel előmozditása tárgyában.

A rendelet szerint a gazdatartozásokra érvényben levő halasztást nem lehet megadni:
1. az olyan kölcsönből eredő követelés tekintetében, amelyet a Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó pénzintézet vagy az Országos Központi Hitelszövetkezet, illetőleg annak tagszövetkezete az 1933. évi mezőgazdasági termelés céljára az 1933. évi február hó 28. napja után valósággal készpénzben folyósitott;
2. mezőgazdasági termények vételével üzletszerüen foglalkozó bejegyzett kereskedő által az 1933. évi termésre vonatkozóan a termés betakaritása előtt kötött olyan vételi szerződésből eredő követelés tekintetében, amellyel kapcsolatban a vevő a mezőgazdának az 1933. évi február hó 28. napja után valósággal készpénzben vételárelőleget folyósitott;
3. buza, rozs, kétszeres, árpa, zab, tengeri kivételével más terményre az 1933. évre kötött termelési szerződés alapján a termény átvételére kötelezettséget vállaló fél részéről szolgáltatott vetőmag és növényvédelmi szerek értékének megtéritésére, továbbá az ezek beszerzésére, valamint a szerződésben meghatározott termény termeléséhez szükséges munkabér fedezésére adott előleg visszatéritése iránt, ugyszintén a termény átvételére kötelezettnek a termény betakaritásával felmerült készkiadásai megtéritése iránt támasztott követelésekkel szemben.

A rendelet értelmében adott vételárelőleg, illetőleg termelési előleg visszafizetésére és a velük kapcsolatos mellékszolgáltatások megfizetésére irányuló követelést, amennyiben legkésőbb a sorrendi tárgyaláson bejelentették, az előre megvett, illetőleg a termelési szerződés értelmében termelt árverési vételárából a terményre, mint ingóságra vezetett végrehajtás során végrehajtási zálogjogot nyert egyéb követelések előtt, de azok után a követelések után kell kielégiteni, amelyek a fennálló jogszabályok szerint előnyös tételek, továbbá az olyan jelzálogos követelések után, amelyeknek javára a terményt végrehajtás alá vontnak kell tekinteni.

Ez megfelelően áll a haszonbérlővel szemben fennálló vételár – illetőleg termelési előleg visszafizetésére és az ezzel kapcsolatos mellékszolgáltatások megfizetése tekintetében fennálló követelés kielégitési rangsorára; az ilyen követelés a haszonbér előnyös kielégitési rangsorát megelőzi, amennyiben a haszonbérbeadó a kielégitési elsőbbségről a követelés javára irásban lemondott.

A pénzintézeti kölcsönről kiállitott kötelezvényben, váltón, vagy más okiratban utalni kell arra, hogy a követelés a jelen rendelet értelmében keletkezett.

A végrehajtási cselekmények elhalasztására, ugyszintén a kielégitési sorrendre vonatkozó rendelkezéseket a vételárelőlegek tekintetében csak abban az esetben lehet mellőzni, ha az adás-vételi ügylet feltételeit az előlegezés feltételeivel együtt kötlevélbe foglalták és a gazdaság fekvése szerint illetékes községi elöljáróság a kötlevélre vezetett záradékban igazolja, hogy az előleget felvevő mezőgazdának van akkora területü vetése (ültetvénye, szőlője), hogy az előre megadott mennyiséget terméséből előreláthatóan szolgáltatni tudja. A községi elöljáróság a kiadott igazolványokról nyilvántartást köteles vezetni, amelyet bárki megtekinthet.

A fentebb emlitett termelési szerződés alatt az olyan szerződést kell érteni, amelyben mezőgazdasági ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője vagy haszonbérlője meghatározott terménynek meghatározott nagyságu területen vagy meghatározott mennyiségben való termelésére és átadására kötelezi magát a másik szerződő féllel szemben, aki a termény átvételére vállal kötelezettséget. 

A rendelet március hó 9-én lépett életbe.