Elutaztak a magyar gazdaifjak Olaszországba

Junius hó 7-én, szerdán délelőtt ünnepélyes keretek között bucsuztatta el a Faluszövetség olaszországi gazdaifju-tanulmányutjának résztvevőit a Szövetség Báthory-utca 24. szám alatti székházának nagytermében.

Az ünnepségen a gazdaifjak hozzátartozóin kívül résztvettek Mayer János ny. földmivelésügyi miniszter, a Szövetség elnöke, Petry Pál dr., vallás- és közoktatásügyi minisztériumi államtitkár, Tölgyes István dr., a Faluszövetség igazgatója, Agostino Guerini Marruldi olasz szövetségi tanácsos Colonna olasz kir. követ képviseletében és vitéz Kolgyáry László miniszteri titkár a földmivelésügyi minisztérium képviseletében. Számosan megjelentek a társadalmi egyesületek vezetői közül is.

Mayer János elnök bucsuztató beszédében rámutatott arra, hogy a most induló gazdaifjak valóságos uttörő munkát végeznek akkor, amikor az olasz mezőgazdasági élet tanulmányozására indulnak. A nemzet szeme rajtatok van, – mondotta többek közt – épen azért minden cselekedetekben az legyen az irányadó, hogy a nemzetet képviselitek odakünn. A testvéri olasz nemzet szeretettel várja a magyar gazdaifjakat, mert tudatában van annak, hogy a többmilliós falusi társadalomnak kiküldöttei vagytok. Szerezzetek dicsőséget a magyar névnek, hogy ez az első tanulmányutunk teljes sikerrel járjon.

Mayer János éljenzéssel fogadott szavai után Szekeres László dr. főtitkár olasz nyelven köszöntötte a követ képviselőjét, hangsulyozva, hogy a fasiszta Itália mezőgazdasági életének tanulmányozása még szorosabbá fűzi a két nemzet gazdatársadalmát. Ha valaha kívánatos volt, hogy a gazdatársadalom megismerje kölcsönösen egymást, ugy ma leginkább szükség van erre. Hogy ez a tanulmányut megvalósulhatott, ebben nagy érdeme van Acerbe olasz földmívelésügyi miniszternek, Achilles Starace-nak, a párt főtitkárának, Hóry András quirinali követünknek, akik Mussolini miniszterelnök hozzájárulását is biztosították.

Ezután vitéz Kolgyáry László a földmívelésügyi miniszter üdvözletét tolmácsolta, majd Murandi olasz követségi tanácsos olasz nyelven köszöntötte meg az üdvözléseket azzal, hogy a magyar gazdaifjak testvérekre fognak találni Itáliában, ugyanugy, amint hagyományos szeretettel fogadják a magyarok az ideérkező olaszokat.

A lélekemelő bucsuztató ünnepség Mayer János elnök bensőséges zárószavaival ért véget. A gazdaifjak Szekeres László dr. főtitkárnak, a tanulmányut megszervezőjének vezetésével este 8 órakor indultak el Olaszországba.