Rosszabb az új svájci kliringmegállapodás, mint a mult évi

Február 7-én Zürichben új kliringmegállapodást kötött a magyar vegyesbizottság a svájci külkereskedelmi hivatal elnökével. Ez február 20-án lépett életbe.

A fizetési forgalom lebonyolítása a két állam közt továbbra is a két nemzeti banknál vezetett külön gyüjtő számlán keresztül történik. Az összes áruszállításból származó svájci, illetve magyar követelések ellenértéke pengőben, illetve svájci frankban erre a külön számlára fizetendő be.

A svájci bankhoz befolyó és a magyar exportból származó
befizetések 80 százalékát a svájci áruexportból származó követelések kiegyenlítésére fogják fordítani, míg 20 százalék a Magyar Nemzeti Bank rendelkezésére áll. Ezen a ponton az új egyezmény lényegesen hátrányosabb az eddig érvényben volt megállapodásnál, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank a kliringbe befizetett összegek 33 és egyharmad százaléka felett rendelkezhetik szabadon s ilymódon igen számottevő és értékes nemes valuta készlete keletkezett. Úgy hírlik, hogy az új megállapodás szerint rendelkezésre álló 20 százalék körül is bizonyos megkötöttségek vannak, úgyhogy még ez a kis hányad sem áll teljesen a Magyar Nemzeti Bank rendelkezésére.

A megállapodás a két ország közötti árucsereforgalom
megkönnyítése érdekében a magánkompenzáció engedélyezését az eddiginél liberálisabban kezeli. Az elvi megállapodás egyelőre folyó év július 1-ig szól. A svájciak már régóta szorgalmazzák, hogy a svájci fináncpengő követelések magyar áruk exportja útján mobilizálhatók legyenek.

A legutóbbi tárgyalás alkalmával is előálltak ezzel a kívánságukkal,
de ezt magyar részről nem honorálták s ezért megállapodtak abban, hogy az új alapelveken nyugvó és folyó év júliusában meghosszabbítandó kliringmegállapodás keretében fogják a svájci fináncpengőkövetelések mobilizálását érdemben tárgyalni.

A magyar bizottságnak sikerült elérnie azt,
hogy a magyar bor- és malátaexportból befolyó svájci frank-ellenérték egyharmad része, minden megkötéstől mentesen, a Magyar Nemzeti Bank rendelkezésére álljon.

A megállapodás szerint a svájci kormány lehetővé fogja tenni,
hogy folyó év július 1-ig 60.000 tonna (6000 vagon) jóminőségű 80 kg-os magyar búza legyen Svájcba exportálható. A búzáért az antverpeni vagy rotterdami Manitoba II. árjegyzését fizeti, svájci frank 1.15 felárral.

A megállapodásban állítólagos egész sor Svájcból idegravitáló
kész és félkész iparcikkekre adott a magyar kormány behozatali kontingenst, míg a svájciak cukorra, rozsra, árpára, tojásra, baromfira, fára és egy-két iparcikkre – melyek svájci bevitele kontingentálva van – adtak igen szerény kontingenst.

Mindenütt érdeklődéssel várják a megállapodás részleteit,
minthogy Svájc úgy a magyar mezőgazdasági terményeknek, mint a magyar ipari cikkek egész sorának igen fontos piaca. Félő, hogy a hírek, amelyek itt is a magyar kivitel megszorításáról szólnak, igaznak bizonyulnak.