Rassay, Eckhardt és Peyer nyilatkozata a kormány egyéves működéséről

Rassay Károly a többi közt ezeket mondja a Gömbös-kormány egyéves működéséről:
- Gömbös Gyula kormányával szemben ellenzéki álláspontot foglaltak el és ez a tény világos bizonyítéka annak, hogy kormányzatát nem tartom kielégítőnek.

Az a kérdés, történt-e Gömbös miniszterelnöki kinevezése óta lényeges változás az ország belső vagy külső helyzetében? Erre a kérdésre aligha adhatnánk kedvező választ. Ha valaki figyelemmel kíséri a Népszövetség ülésezéseit, látnia kell, hogy a Németország felé való közeledésnek még csak a látszata is egyet jelent ránknézve az egész világ ellenszenvének felkeltésével.

Meg vagyok győződve, hogy Gömbös Gyula világosan látja ma már ezt a veszélyt és nem engedi ilyen veszedelem s lejtőre vinni külpolitikáját. Sajnos, azonban, éppen a külpolitikában s látszat sokszor végzetesebb következményekkel jár, mint a tett vagy a szándék. Gazdasági téren Gömbös Gyula folytatta az előző kormány óvatos politikáját. Az amerikai kísérlet és az azt követő pillanatnyi reménykedés ösztönzést adott nálunk is a radikális megoldások sürgetőinek. Ennek dacára Gömbös Gyula elég erős volt, hogy kitartson az óvatos gazdasági politika mellett. Ez a tény kétségkívül kormányzati hivatottságra és képességre vall. Sajnos, Gömbös Gyula kormánya olyan tereken is folytatta elődjének egészen a mozdulatlanságig menő óvatos politikáját, amely már nem indokolható.

A Gömbös-kormány egy éves számlájának súlyos megterhelését jelenti ez a mozdulatlanság, amely nagyban gyengíti Gömbös Gyulának azt a nagy érdemét, hogy az indulatok körülöttünk tomboló viharában is kifogástalanul fenntartotta és megvédte a polgári rendet.

Ebben a tekintetben Gömbös Gyula generális volta dacára is, államférfiúnak bizonyult, szemben az új idők politikusaival, akik az államelmélet bonyolult problémáit a tisztes őrmesteri horisontról nézik és akarják megoldani.


Eckhardt Tibor

- Gömbös Gyula működésének első esztendeje sikeres volt annyiban, hogy bemutatkozója, programadása és első nyilvános megnyilatkozása hitet, reménységet és bizakodást ébresztettek sok csalódáson átesett nemzetünk lelkében. Gondokról terhes életünkben nyertünk egy esztendőt, amely rendben, nyugalomban és bizakodó hangulatban zajlott le. Sajnálattal kell azonban megállapítom, hogy a tetszetős programot megfelelő tettek nem követték, sőt soha az ingó nagytőke uralma oly kíméletlen súllyal még nem nehezedett a magyar népre, mint Gömbös Gyula minisztersége idején.

Az agrárolló ma már valóságos nyaktilóvá nőtte ki magát.

Az ipari kartelek szabadon garázdálkodnak, sőt részben még mindig emelik az árakat. A föld népe összeroskad a közterhek és kamatok súlya alatt és a mindennapi élet kénytelen megdrágulása a széles népmilliók életét a leghátrányosabban befolyásolja. A miniszterelnök úr jószándékaiban ma sem kételkedem, de tény, hogy igéreteit meg sem próbálta beváltani.

Peyer Károly
- A Gömbös-kormány egyéves működése alatt nem sokat tudott változtatni azokon az állapotokon, amelyek kormányralépésekor fennállottak. A kormány egyoldalú gazdasági politikája, amely a nagy földbirtoknak kedvezményeket juttat nincs tekintettel az ország lakossága egyéb rétegeinek teherviselő képességeire.

Szociális téren is visszafejlődés van. A kormány külpolitikája az, amellyel a legkevésbé értek egyet, mert mi ismételten hangsúlyoztuk az egyoldalú olasz barátságnak a hátrányait, amelyhez jön még most a németekkel való kapcsolat és ha a magyar revizió kérdését a német revizióval kötjük össze, úgy a magyar revizió ügye nagyon félek, hogy hosszú időre lekerül a napirendről.