A gyümölcs lényegesen többet jövedelmez, mint a buza

Heves vármegye gazdasági felügyelője a napokban számolt be a vármegye gazdasági helyzetéről. Az egész vármegye területéről az idén több mint 900 vagon gyümölcsöt és főzelékfélét szállítottak külföldre egymillió pengő értékben. A belföldi szállitásokkal együtt az idénycikkek ellenében befolyt körülbelül 2.4 millió pengő.

A gazdasági felügyelő megállapítja,
hogy a vármegyében 170.000 katasztrális holdon termeltek buzát és az eladásra kerülő buzamennyiség értéke a rögzitett buzaárak mellett 6.1 millió pengőre becsülhető. Ezzel szemben a gyümölcs, szőlő és idénycikkek vetésterülete csak 31.000 katasztrális holdat tett ki, ennek hozadéka bortermés nélkül 2.4, borterméssel 3.6, összesen hatmillió pengő, ha a bor árát hektoliterenként 15 pengőre becsüljük, jóllehet közben az árak lényegesen emelkedtek.

Ezek a számok tehát azt mutatják,
hogy a magasabb kulturáju gyümölcs- és szőlőgazdaságban egyötödrésznyi területen ugyanannyi érték állítható elő, mint a buzatermelésnél.