Franciaország csak nyerhet a német fordulaton

Párizs, július 1.
A francia fővárost bár nem lepte meg, de rendkívül megdöbbentette a német események híre. A közönség késő éjszakáig csoportokba verődve tárgyalta a boulevardokon és a kávéházakban a müncheni és berlini véres eseményeket, még vasárnap is szétkapkodták az ujságokat és a párizsi ucca képét valósággal átformálták a németországi válságról érkező híradások.

A nagy lapok szerkesztőségei előtt egész vasárnap sokezer főnyi tömeg leste a legújabb jelentéseket. A francia katonai köröket, mint a „Chicago Tribun” párizsi kiadása jelenti, rendkívül meglepte, hogy szombaton délután váratlanul megszakadt a telefon- és távírókapcsolat Németországgal és német részről a határt lezárták, állítólag azért, hogy a bűnösök szökését megakadályozzák. A francia vezérkar erre azzal válaszolt, hogy szombaton késő délután lezárta a francia határt és a határmenti helyőrségeket riadókészültségbe helyezte.

A francia sajtó általános felfogása szerint, a német válságból Hitler került ki győztes gyanánt és ura maradt a helyzetnek. Általában a közismert hivatalos vagy félhivatalos híranyagot közlik a párizsi lapok, magánértesüléseik közül legérdekesebb az a hír, hogy a Münchenben és Berlinben elfogott S. A. vezérek valamennyien - és nem csupán Röhm - halállal bünhödtek és a kivégzettek között van Gregor Strasser is, - (Hitlerrel való szakítása miatt már régebben Prágába menekült. Szerk.) - valamint Oberwurzel kapitány. (Oberwurzel tavaly Budapesten is járt, mint a nemzeti szocialisták Magyarországra küldött bizottságának tagja. A bizottságot Deits követ vetettek, aki a horogkeresztet gazdasági programról több előadást tartott. Oberwurzel kapitány is tartott előadást és heves beszéde nagy feltűnést keltettek. Szerk.) Érdekes a párizsi lapoknak az a berlini híradása is, hogy Papen alkancellár állása megingott és a közeli napokban kénytelen lesz lemondani.

Pertinax szerint a rohamcsapatok összeesküvését a háttérből a német korzervatívek mozgatták, hogy ezzel megfosszák Hitlert egyik legfőbb hatalmi eszközétől, a barnainges hadseregtől. Ezzel revánst vettek másfél év előtti vereségükért, de egyelőre még nem lehet tisztán látni, ki kerül ki győztesen a harcból és hogyan oszlanak meg az erők Hitler, a Reichswehr és a konzervatívek között? Annyi bizonyos - folytatja Pertinax - hogy a horogkeresztes tábor hármas vezérkara - Hitler. Göring és Göbbels - még kezükben tartják a gyeplőt, a horogkeresztes zászlón még mindig a nemzeti szocializmus jelszavai olvashatók és a nemzeti szocialisták semmiesetre sem hajlandók a konzervativek előtt meghódolni és céljaik egy részének megvalósításáról lemondani. De valószínű, hogy a rohamcsapatok nem maradnak meg továbbra is vezető szerepükben. a horogkeresztes rezsim elvesztette központi idegeit és rövid idő mulva újból a junkerek, nagyiparosok és a Reichswehr ragadja kezébe a birodalom vezetését.

Az Intransigeant ezzel szemben úgy látja a helyzetet, hogy Franciaország mindenképpen csak nyerhet a német fordulaton A lap véleménye szerint Németországban most már állandósulnak a belső viszálykodások, ami arra fog vezetni, hogy az egyenetlenség teljesen legyengíti a németeket és nem lesz idejük többé „világpolitikát csinálni.” Ez fogja a lap szerint biztosítani Franciaország békéjét.

Az Excelsior azt írja, hogy egyelőre nem lehet számítani arra, hogy Németország belpolitikai nehézségei folytán a német birodalom politikai hatóereje jelentékenyen gyengül. Amennyire a szocialisták nem tudták tartani hadiállásaikat a nemzeti szocialista harcvonallal szemben. Úgy a nemzeti szocialisták szélsőséges csoportjai nem képesek az újjáéledt régi porósz katonai szellemmel megbirkózni.

A Petit Parisien berlini tudósítója megemlíti, hogy a standartenstrassei palota, amelyet Röhm kapitány néhány hónappal ezelőtt hivatalának rendezett be, a francia konzulátus közvetlen szomszédságában van. Röhm kapitány tetőkertet építtetett és rendszerint ott fogadta barátait és ismerőseit. A tudósító elmondja még, hogy Göring rendőrei, akik a barnaingesek főhadiszállását bekerítették, gépfegyverekkel és három ágyúval voltak felszerelve.