Anglia és Franciaország miniszterei megegyeztek Londonban

London, február 3.
Az angol-francia miniszteri megbeszélések szombaton meglepetést hoztak. Az első kommüniké barátságos hangulatról számolt be és ez visszatükröződött a Downing Streetről távozó francia államférfiak mosolygós arcán is. Ez a mosoly szombaton eltűnt az arcokról.

Nézeteltérések merültek fel, amelyek szükségessé tették, hogy Flandin és Laval az angol miniszterek elé tárják Németország titkos felfegyverzését bizonyító híres dossziéjukat, amelyet a francia vezérkar állított össze. A dosszié adatai kidomborítják, hogy a német haderő most már túlhaladja a franciák haderejét s ezért a német katonai egyenjogusítás gyakorlati megvalósítását a franaiák nem hajlandók elfogadni. A tárgyaló angol miniszterek ilyen körülmények között szükségesnek tartották, hogy megkérdezzék a kabinet álláspontját, ezért az angol kormány a vikend iratlan törvényét megszegve, szombaton délelőtt minisztertanácsra ült össze, amely feltűnő hosszú ideig, délután három óráig tartott.

Flandin miniszterelnök éjfélkor gépkocsin Sir Gomer Berry vidéki birtokára utazott, ahol találkozik az angol pénzügyminiszterrel. A miniszterelnök vasárnap délután visszatért Londonba, hogy résztvegyen az angol államférfiakkal való tárgyalások befejezésén.

A vasárnap délutáni tárgyalások - hír szerint – megegyezéssel végződtek, azonban hivatalos közlést nem adtak a sajtónak. A közlemény szövege már készen van, de a két ország államférfiai helyesebbnek tartották, ha a közleményt, annak nyilvánosságrahozatala előtt közlik a megállapodásban érintett kormányokkal.

Ennek természetes következménye, hogy az angol-francia megegyezésről - különböző verziók kerültek forgalomba. Valószínű, hogy Németország elé olyan javaslatot terjesztenek, amely szerint a hatalmak törlik a versaillesi szerződésnek a lefegyverzésről szóló rendelkezéseit, kivéve azokat, amelyek a Rajna balpartjának katonaságtól való mentesítéséről szólnak. A törölt rendelkezések helyét a fegyverkezések korlátozásiról szóló általános egyezmény foglalná el s az egyezmény alapja a biztonság terén való egyenjoguságról szóló 1932 október 11-i nyilatkozat lenne. Azonkívül felszólítják Németországot, hogy írja alá a dunai és a keleti egyezményt és térjen vissza Genfbe.

Franciaország és Anglia elhatározták, hogy légivédelmi egyezményt kötnek és Németországot, Olaszországot és Belgiumot is felszólítják ez egyezményhez való csatlakozásra. Az egyezményben az aláíró hatalmak kötelezik magukat hogy ha a szignatárius hatalmak egyikét légitámadás éri, egész légi haderejüket mozgósítják, hogy a támadó országgal szemben represszáliákat alkalmazzanak.

A légi egyezményt abban az esetben is megkötik, ha Németország vonakodna abban résztvenni.