A szövetkezeti gazdálkodás jelentősége

A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége, melynek hatalmas szervezete mind az öt világrészre kiterjed s mely 40 állam hitel-, termelő-, értékesitő- és fogyasztási szövetkezeteinek tulnyomó részét foglalja magában, kiáltvánnyal fordult a világ népeihez és kormányaihoz, felhíva figyelmüket azokra az alapelvekre, amelyeken a szövetkezeti mozgalom nyugszik s amely alapelvek alkalmasak arra, hogy a világ népeit a mai bizonytalan gazdasági állapotokból kivezessék.

A szövetkezeti mozgalom világszerte
egy, a mainál egészségesebb és tisztultabb gazdasági rendszer kialakításáért küzd, amelynek alapelveit a kiáltvány lényegileg a következőkben foglalja össze:
1. A szövetkezet az egyes ember haszna helyébe a közérdek szolgálatát állítja.
2. Ellensulyozni igyekszik a nagytőkének uralkodó helyzetét a gazdasági életben és helyébe az együttműködésén és kölcsönös segítségen alapuló közérdeket állítja.
3. A vásárlási visszatérítés elve révén a fogyasztóknak közvetlen anyagi hasznot juttat.
4. Előmozdítja a szövetkezetbe tömörült tagok fogyasztási és üzemi szükségleteinek kielégítését, terményeik értékesítését és lehetővé teszi, hogy gazdasági tevékenységüknek teljes ellenértékét megkapják.

A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége követeli
a különböző nemzeti szövetkezeti mozgalmak részére az egyes államhatalmaktól:
1. az egyenlő elbánás elvének érvényesülését, tehát a szövetkezetek számára is annak a fejlődési szabadságnak a biztosítását, amelyben minden más gazdasági vállalat részesül;
2. az állam törvényes védelmét a szövetkezet jogainak gyakorlásánál;
3. tudomásul vételét annak, hogy a szövetkezet is épp olyan gazdasági vállalkozás, mint bármely más kereskedelmi társaság és ennek folytán az ő egyéni kezdeményezése és autonómiája abban az esetben is figyelemben részesítendő, ha az államhatalom az irányított gazdálkodás utjára tér.

E kiáltvánnyal kapcsolatban
a Magyarországi Szövetkezetek Szövetsége is annak a meggyőződésnek ad kifejezést, hogy mindazok, akik még a szövetkezeti mozgalmon kívül állanak, fel fogják ismerni annak eszményi célkitűzéseit és a szövetkezésben rejlő gazdasági igazságosság gondolatát. A magyarországi szövetkezetek is bíznak abban, hogy a szövetkezeti mozgalom fejlődési szabadsága és függetlensége tekintetében támasztott követelések szerte e világon kellő méltánylásban fognak részesülni, nemcsak azért, mert a szövetkezeti munka az emberiség tulnyomó részére nézve áldásos és hasznos, hanem azért is, hogy a szövetkezeti mozgalomnak módja és alkalma legyen egy jobb és tisztultabb gazdasági rendszer felépítésére való elhivatottságát bebizonyítani.