Ernszt Sándor állásfoglalása a hitlerizmussal szembe

Budapest, január 13.
Politikai körökben sok szó esett vasárnap Ernszt Sándornak, a kereszténypárt egyik vezérének nyilatkozatáról, amelyet az Egyenlőség-nek adott és amelyben részletesen beszélt a hitlerizmusról és a zsidókérdésről.

- Most is, mint régebben - mondja Ernszt –, fel kell emelnem szavamat a hitleri gondolat tudatos terjesztése ellen. Már évekkel ezelőtt, amikor a nacionalszocializmus még uralom sem volt, rámutattam arra a veszedelemre, amelyet a „Mein Kampf” című könyv program formájában jelentett. Mert hogy a nacionalszocialisták harcolni akarnak a bolsevizmus ellen, ezt senki nem kívánja megakadályozni. Sőt! De hogy ugyanakkor beleviszi a mai civilizációba a fajok és vallások egymás elleni gyűlöletének fertőző anyagát, már nem érti meg senki. Úgylátszik, hogy a totalitás-elmélet, a diktatórikus rendszer, amelyet megvalósítottak, nem tűr önmaga mellett más erőteljes szellemi, társadalmi vagy egyházi megnyilatkozást.

A nacionalizmusnak nem kell vallás, egyház, az ugyanúgy elnyomja a katolikus tanításokat, mint ahogy a zsidókérdésben nem ismer kíméletet és meghátrálást. Tragikus és szomorú dolog, hogy ma, a modern korban, akadnak államférfiak, akik nem képesek másképpen politikai elgondolásokat megvalósítani, mint emberek, népcsoportok egymás ellen való úszításával és a gyűlöletnek állameszmévé való emelésével.

Ami a hitlerizmus magyarországi térhódítását illeti, én azt hiszem, hogy nem lehetünk eléggé óvatosak! A hitlerizmust egyes befolyásos tényezők is támogatták Magyarországon és amennyiben ezeknek a tényezőknek sikerülne elgondolásaikat keresztülvinni, igen pesszimisztikusan ítélem meg a jövőt.

Nyilatkozatának további során Ernszt kijelenti, hogy a zsidóság alacsonyabb, rendőrségéről szóló tanokat ostobaságnak tartja, a zsidóság Magyarországon nagyszámú kiváló férfit termelt ki, akik hasznára váltak a nemzetnek. Az is bizonyos, hogy fajokat, nemzeteket, vallásokat nem lehet és nem szabad elnyomás alatt tartani, ez ellenkezik az isteni gondolattal.

Ernszt azzal fejezi be feltűnő nyilatkozatát, hogy a fajokat, vallásokat az Isten alkotta és így mindnyájuknak részesedniök kell az isteni gondolat egyik legszebb megnyilatkozásának, a szabadságnak áldásában; családnál, fajnál magasabb és átfogóbb fogalom az emberiség.