Tildy Zoltánnak, a kisgazdapárt uj szeghalmi képviselőjének beszéde

Szeghalom, december 20.
A kálvinista öregtemplomban ünnepi istentiszteletre gyűltek vasárnap egybe a szeghalmi kerület gazdái abból az alkalomból, hogy szeretett lelkipásztorukat, Tildy Zoltánt képviselővé választották. A mandátumát - amelyre régen rászolgált! – csak egy hét mulva kapja meg, de most sem küzdelem nélkül. Most derült csak ki hogy az elmult hetekben milyen féktelen, vakmerő izgatással próbálták a nyilaskeresztesek meghiúsítani Tildy egyhangú választását.

Az a röpirat, melyet a nyilasok jelöltje terjesztett és amelyet az egyik mezőberényi élharcos nyomatott ki, tele van a fennálló társadalmi rend elleni elvetemült izgatással! A biztos most vizsgálja felül Tildy Zoltán ajánlási íveit és hétfőn hirdeti ki az eredményt. A szeghalmi választás politikáti ítélet a nyilaskereszt-mozgalom felett és a jövő vasárnapi ítélethirdetés - Tildy Zoltán mandátumának átadása - a Tiszántúlnak a karácsonyi ünnepek után legnagyobb eseménye lesz.

Eckhardt Tibor vezetésével eljön a kisgazdapárt minden képviselője és a békésmegyei kisgazdaszervezetek ezerszemélyes vacsorát rendeznek, amelyen a módosabb gazdák vendégül látják a kerület szegényeit.

A vasárnapi istentiszteleten Tildy prédikált a zsúfolásig megtelt református templomban. Mélyen meghatódott hangon beszélt a megbékélésről és arról, hogy annyi esztendő harcai után most már a békés munkának kell elkövetkeznie.

Istentisztelet után beszéltünk a képviselőház legfiatalabb tagjával, aki így kezdte politikai pályafutásának ismertetését:
- Én már nagyatádi Szabó István életében kezdtem foglalkozni politikával. Hét év előtt egy táborba tömörítettem a különféle kisgazdamozgalmakhoz tartozó pártokat, majd 1930-ban résztvettem a független kisgazdapárt megalakításában.

Én hoztam a pártba Gaal Gasont, később pedig legnagyobb örömömre sikerült csatlakozásra bírnom pártunk mai illusztris vezérét, Eckhardt Tibort is. Én pártunkban mindig csak szervező munkát végeztem, ezt akarom folytatni ezentúl is...

Nagy megilletődöttség fátyolozta most be Tildy Zoltán hangját:
- Gaal Gaston szellemében óhajtok dolgozni, akit politikai eszményképemnek tartok nemcsak elvhűség, de a közéleti etika szempontjából is. Nemzeti tragédiának tartom az ő korai távozását, mint korábbi ideálom, Tisza István idő előtti tragikus halálát. Két táborban küzdött az újabbkori Magyarországnak ez a két kimagasló egyénisége, de elvhűség, meggyőződés, gerinces helytállás politikai erkölcs dolgában igen sok a hasonlóság bennük.

- Nagy megnyugvás számomra, hogy Gaal Gaston utódában, Eckhardt Tiborban megvan minden jellemvonás, mely képessé teszi őt a párt vezéri teendőinek ellátására és egy ilyen nagy népi mozgalom irányításra. Eckhardt Tibort ma szíve szerint való vezérének tudja a többszázezer hívet számláló sokszáz pártszervezettel bíró hatalmas kisgazdapárti tábor.

Az aktuális politikai helyzetről ezeket mondotta Tildy:
- Az egész magyar közéletet ma a jóakarat szelleme hatja át a Darányi kormánnyal szemben. Itt van tehát az alkalmas idő arra, hogy a nagy problémákat, elsősorban a titkos választójog kérdését megoldjuk.

Ma az ország vezetői és széles néprétegek között becsületes testvéri egyességet lehet teremteni, mert megvan rá a megfelelő politikai légkör.

A tömegek az utóbbi éveken komoly politikai nevelésben részesültek és ma a mérsékelt hanguak sokkal nagyobb visszhangja van az országban, mint bármely szélsőségnek. A felelős tényezőkön áll, - és itt nem csupán a kormányra gondolok – hogy megragadják a kínálkozó kedvező alkalmat és viharokkal dacoló alapokra helyezzék a magyarság jövendőjét.

Rusznyák Iván