Rövidek

Bilbao előtt!
Guernica, május 2.
Este 7 órakor a nemzeti csapatok elérték a Machichaco-foknál emelkedő világítótornyot, amely a bilbaói kikötő bejáratának kulcsa. Guernica elfoglalása után az előrenyomuló nemzeti hadoszlop egymásután elfoglalta Forua, Morueta, Axpe, Pedernales és Mundaca községeket. Késő éjjel a hadoszlop előörsei bevonultak Bermeoba.

Bermeo kikötőjének elfoglalása nagyjelentőségű, mert nagyrészt ezek keresztül történik Bilbao élelmiszerellátása és ezért elestének döntő szerepe lesz Bilbao ellenállása szempontjából.

Neurath német külügyminiszter Rómába utazott

Berlin, május 3.

Berlinből jelentik: Neurath báró külügyminiszter vasárnap délelőtt a menetrend szerinti gyorsvonattal a már bejelentett hivatalos látogatásra Rómába utazott. Neurath báró az olasz kormány meghívására ezzel a látogatással Ciano gróf olasz külügyminiszternek a mult ősszel Berlinben tett látogatását viszonozza.

A Popolo d’Italia Neurath német birodalmi külügyminiszter római útjával kapcsolatban azt írja, hogy a róma-berlini tengely a béke és nyugalom eleme, a biztonság és béke igazi tényezője a szó igazi értelmében, a bástya a keletről fenyegető bolsevista veszéllyel szemben.

Miklas Budapesten

Budapest, május 5.

Wilhelm Miklas osztrák szövetségi elnök, felesége, Leopoldine, Kurt Schuschnigg, Ausztria kancellárja, Guido Schmidt osztrák külügyi államtitkár és kíséretük május 3-án hivatalos látogatásra Budapestre érkeztek.

„Német áfium elleni orvosságot” ajánl Kerkay jezsuita páter
Szeged, május 17.
A katolikus legényegylet több mint ötezer tagja vett részt a Szegeden rendezett országos nagygyűlésen, amelynek ünnepi szónoka Kerkay Jenő jezsuita atya volt.

- Üzenünk - mondotta – a munkásokat letipró kapitalizmusnak: a világnak nem multimilliomosokra van szüksége, hanem erős, dolgozó tömegekre! Az utóbbi időben a dollármilliomosok száma harmincezerre emelkedett Amerikában. Ennek semmiesetre se tudunk örülni.

De üzenünk a marxistáknak is! Elismerjük, hogy értek el eredményeket a marxizmussal, de óriási árat kell fizetni ezért a munkásságnak: megfosztották őket a hazaszeretet érzésétől és a hittől.

A zsidósággal kapcsolatosan nem a faji gyűlölet vezet minket. A baj ott van, hogy a legjobb zsidó nyugodtan összefér a legrosszabbat, ez a faji összetartás az oka minden bajnak. Tegyenek a zsidók maguk között különbséget és mi különbséget fogunk tenni köztük!

Üzenetem nem lenne teljes, ha nem üzennék a nemzeti szocializmusnak is, a nyilasoknak is. Úgy látszik, új Zrínyire lenne szükségünk, hogy megírja ma ismét időszerű munkáját: a német áfium elleni orvosságot.

Hazaérkezett az olasz király
Róma, május 23.
Vasárnap este öt perccel hét óra előtt udvari különvonatán visszaérkezett magyarországi útjáról Viktor Emánuel király és császár a királynéval, Mária hercegnővel, Ciano gróffal, Villani báróval és nagyszámú kíséretével. A pályaudvaron Colonna herceg, Róma kormányzója és a kormány több államtitkára várta a királyi párt.

Mussolini, épúgy, mint az elutazáskor, most sem volt jelen.

A vonatról leszállva, a király fogadta a megjelent udvari méltóságok tisztelgését és megszólította a magyar követség tagjait. Ugy a király, mint a királyné a legnagyobb elragadtatás hangján beszéltek a Budapesten eltöltött napokról. A termini pályaudvarról udvari autókon a quirináli palotába hajtattak és Róma népe mindenütt lelkes ünnepléssel köszöntötte hazaérkezett uralkodóját.

Az osztrák kormány vasárnap elkoboztatta a Göbbels egyházellenes beszédét közlő német lapokat
Bécs, május 30.
A kormány rendeletére a bécsi pályaudvaron vasárnap reggel elkobozták mindazokat a németországi lapokat, amelyek Göbbels propagandaminiszter egyházellenes beszédét közölték.

A félhivatalos „Reichspost” vasárnapi számában megemlékezik Göbbels beszédéről továbbá azokról a támadásokról, amelyek az „Angriff” hasábjain Ausztria ellen irányultak.

Cikkében többek között ezeket írja: „Göbbels legutóbbi beszédében Magyarországon is rossz szolgálatot tett a német ügynek, mert a pápaság és a katolikus egyház ellen intézett súlyos támadásával megritkította Magyarország katolikusainak körében a III. birodalom barátainak sorait.”

A "Politizche Korespondenz” az osztrák kormány hivatalos kőnyomatos lapja, megállapítja, hogy a német sajtónak osztrákellenes hangja, mely az utóbbi hetekben ismét eldurvult, éles ellentétben áll az 1936 július 11-i egyezmény szellemével.