Politbüró

Budapest, november 6.
Másfélmillió ember előtt, pirosló zászlók alatt teljes hadifegyverzetben, repülőgépek fülsiketítő berregése közben, 50.000 vöröskatona vonult el ma a bolseviki forradalom huszadik évfordulóján a moszkvai Vörös téren Stalin és munkatársai előtt.

Az a hét-nyolc ember, aki a Lenin sírbolt lépcsőzetéről Stalin közvetlen közelében ezt a falrengető tüntetést végignézte, a bolseviki birodalom legfőbb hatalmasága: a Polit-büró, amely félelmetes szó magyarul politikai irodát jelent és az orosz kommunistapárt legfelső irányító szervének a megjelölése. Ez a titokzatos hetes tanács, amelynél nagyobb hatalmat emberek gyülekezete még soha a kezében nem tartott, felelős az égbekiáltó vérhullámért, amely Oroszországot éveken át elborította s az emberi szóval ki nem fejezhető szenvedésekért, amelyeket az orosz népnek ki kellett állania.

De a Politbüró ezenfelül még szerzője annak az uralmi rendnek is, amely az óta oly sok követőre és hívőre talált a világ minden sarkában s a totális állam fogalmában kristályosodott ki.

A Politbüró első megszervezője és vezetője, Lenin jéghideg logikájából fakadt az a rendszer, amely az állam hatalmát nemcsak a politikai és gazdasági élet minden rezdülésére kiterjesztette, hanem a szabad mozgás, a szabad gondolkodás, a szabad ítélet jogát is megsemmisítette s művelt, pallérozott elméjű és lelkű fehér emberek millióit a testi és lelki jobbágyság sorsára kárhoztatta.

A Politbüró találmánya a koncentrációs tábor, az egykezes sajtó, a sommás rendőri eljárás után tömegkivégzés, a rádió és a rolációs tömegpropagandája, a nemzetközi életben a vállalt kötelezettségek megtagadása, a pártvezérek istenné avatása, minden alantas érzés felkorbácsolása, az egyházak és istenhitek üldözése, a bürokrácia babiloni tornyának égbeemelése, egyszóval mindaz, ami a vörös diktatúra másfélévtizedes multjához fűződik.

S mi történt vajjon azokkal, akik ennek az emberiség történetében példátlanul álló szörnyű rendszernek felfedezői és megszervezői voltak! Lenin halálakor, 1924-ben, a Politbüró a következő tagokból állott: Stalin, Trocki, Zimovjev, Kamenev, Tomski, Rykov és Kalinin.

Trocki hat éve száműzetésben él, Zinovjevet és Kamenevet a mult nyáron kivégezték, Tomski halálfélelmében öngyilkosságot követtek el, Rykov egy éve nyom nélkül eltűnt. Lehet, hogy a GPU börtönében sínylődik, lehet, hogy a nyakszirtbe lőtt golyó már véget vetett életének. Kalinin, a szovjetelnök, életben van ugyan, de akaratnélküli báb, aki aktákat ír alá és óvodákat nyit meg.

Egy, csak egy ember uralkodik ma, húsz évvel a vörös forradalom kitörése után Oroszországban a Polibüró egykori tagjai közül, egyetlenegy azok közül, akiknek az emberiség a totális állam áldásait köszönheti, Stalin az új cár, az ázsiai nagy kánok kései utódja, akinek keze intésére még ma is szovjetnagyurak hullanak napról-napra a porba.