Az Imrédy-kormány első intézkedései

Budapest, május 15.

Vasárnap délelőtt a szokott ünnepi csend váltotta fel az előző napok mozgalmát a miniszterelnöki palota környékén. Semmi külső jel nem mutatja, hogy a Szent György téri palotának új gazdája van! Igaz, hogy az új gazda, Imrédy Béla miniszterelnök sem vette át még hivatalát, ez csak hétfőn délelőtt fog megtörténni, amikor bárcziházi Bárczy István államtitkár a miniszterelnökség tisztikara élén elbúcsúzik Darányik Kálmántól s üdvözli Imrédy Bélát, az új miniszterelnököt.

Ennek ellenére Imrédy vasárnap délben megjelent a miniszterelnökségen a feleségével együtt, hogy meglátogassa Darányi Kálmánékat. A baráti látogatása azonban alkalmat adott arra, hogy a távozó és az új miniszterelnök átbeszéljék nemcsak a hivatali teendők ellátásával kapcsolatos kérdéseket, hanem azokat a politikai természetű problémákat is, amelyeknek megoldására már a napokban sor kerül.

A miniszterelnökség vezető tisztviselői közül még Imrédy megérkezése előtt megjelentek bárcziházi Bárczy István államtitkár, Barsy Aladár miniszteri osztályfőnök, Rákóczy Imre miniszteri tanácsos és Dalin Elek osztálytanácsos, hogy a miniszterelnök rendelkezésére álljanak.

Imrédy Béla és felesége három óra tájban távoztak el a miniszterelnökség épületéből, ahová Imrédy miniszterelnök a délután folyamán mégegyszer visszatért. Megjelent a belügyminisztériumban vasárnap Keresztes-Fischer Ferenc, az új belügyminiszter, aki ugyancsak hétfőn veszi át hivatalosan a minisztérium vezetését Széll Józseftől, a távozó belügyminisztertől, de máris hozzáfogott azoknak az intézkedéseknek az előkészítéséhez, melyeket a kormány napokon belül meg fog tenni.

Szigorú rendelet a közhatóságokhoz
Értesülésünk szerint a belügyminiszter első teendője azoknak a rendelkezéseknek kiadása és végrehajtása lesz amelyekről Imrédy Béla is megemlékezett beszédében, hangoztatva: „nem lehet tűrni azt, hogy állami tisztviselők – megengedem jóhiszeműen – olyan irányzatok szolgálatába szegődjenek, amelyeknek eredménye csak az alkotmányos rend felforgatása lehet.”

A belügyminiszter körrendelete, amelyet az összes közigazgatási hatósághoz intéz, figyelmeztetni fogja a tisztviselőket arra, hogy hivatali esküjükön kívül más esküt le nem tehetnek, hogy minden más eskü érvénytelen és azok ellen, akik ilyen esküt letesznek, felettes hatóságuk haladéktalanul fegyelmi eljárást fog indítani.

Figyelmezteti a belügyminiszter a tisztviselőket arra is, hogy tartózkodjanak hivatali működésükkel kapcsolatban minden pártérdek vagy egyéb részletes érdekek szolgálatától és főleg olyan tevékenységtől, amely a köztisztviselői hivatással és az egységes nemzeti eszme szolgálatával szemben áll.

Megjelent vasárnap hivatalában Bornemisza Géza iparügyi miniszter, aki már a napokban megkezdi minisztériumának átszervezését. Az iparügyi minisztériumra vár ugyanis az egymilliárdos beruházási program végrehajtásának tekintélyes része, főleg az, amely a honvédség modernebb felszerelésével áll összefüggésben. A minisztérium ennek érdekében szoros összeköttetést fog fenntartani a honvédelmi minisztériummal és ez személyi átcsoportosításokat tesz szükségessé.

Véget vetnek az ifjúság megmételyezésének
Igen fontos intézkedések készülnek a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban is, ahol hétfőn délelőtt foglalja el hivatalát gróf Teleki Pál. Ezen intézkedések sorába tartozik a főiskolai és egyetemi hallgatók szervezeteinek, a különböző bajtársi egyesületeknek reformja, amely arra irányul, hogy működésüket a politizálás teréről az eredeti célkitűzések és az alapszabályszerű működés terére vezesse vissza.

Értesülésünk szerint a jövőben csak az egyetemek és főiskolák tényleges hallgatói lehetnek a bajtársi egyesületek tagjai és ezek az egyesületek az egyetemi hatóságok szoros felügyelete alatt fognak működni.

Ugyancsak a kultuszminiszter által kiadandó első rendelkezés tárgya lesz a középiskolákban, sőt az elemi iskolákban is elharapózott nyilasagitáció megszüntetése.

Az Imrédy-kormány éppen csütörtökön mutatkozik be a felsőházban és a miniszterelnök ekkor nemcsak programját fogja kifejezni, amelyet képviselőháza bemutatkozásából és rádióbeszédéből az egész ország megnyugvással ismer, hanem rá fog mutatni a már megtett intézkedésekre is, amelyek elég céltudatosak és elég hatásosak ahhoz, hogy a földalatti mozgalmak terjedésének útját vágják és az ország közrendje szempontjából veszedelmes izgatást és a lelketlen népámítást megszüntessék.