Soha ilyen konjunktura!

Eseménynaplót is közöl a Gazdaságkutató Intézet legujabb helyzetjelentése.
A praktikus, áttekinthető összefoglalás után a legutóbbi hónapok figyelemreméltó gazdasági jelenségeivel foglalkozik a gonddal és szaktudással összeállított munka. A magyar gazdasági helyzet a mult év nyara óta törés nélkül emelkedő irányú, január óta pedig mind az ipari termelés, mind a foglalkoztatottság, de a fogyasztás is a csonka ország gazdaságtörténelmében soha el nem ért csúcspontjára jutott.

Az Intézet szerint a kedvező fejlődés az emelkedő fegyverkezési és beruházási tevékenységének köszönhető, továbbá a Felvidékre megindult szállításoknak. Külkereskedelmi forgalmunkban szintén van komoly emelkedés, de az aktív egyenleg az előző évi hasonló időszak 44 millió pengőjével szemben csak 30 millió pengő. Az egyes iparágak sorában csupán az építőiparban tapasztalható csökkenés.

Érdekes jelenség, hogy a nehézipar, textilipar, a bőripar például tavasszal már a teljesítőképességének a határát közelítette meg, de a termelés rentabilitása mégsem javult. „Előző jelentésünkben – mondja a Gazdaságkutató Intézet – már felsoroltuk a körülményeket, amelyek a vállalatok terheit növelték. Ezek: a fizetéses szabadság, a családi munkabér, a minimális munkabérek és fizetések, a légvédelmi rendelkezések keresztülvitele, a zsidótörvény végrehajtása és a beruházási hozzájárulás.” Azt is megállapítják a jelentésben, hogy a magánberuházási tevékenység erősen hanyatlott. Az állami megrendelések viszont a vas- és fémiparban, a gép- és gyapjúiparban, a termelés értékének közel 40 százalékát érték el.

Az Intézet becslése szerint az ötéves terv első évében félmilliárd pengőt használ fel az állam.
A konjunktúra várható alakulását illetően minden azon múlik, hogy az állam a jelenlegi szinten fogja-e tartani fegyverkezéséi és beruházási kiadásait.


Nem biztató a búzapiac

A világ nyersanyagpiacán
feltünő volt a juta 15 %-os és a cukor 30-%-os emelkedése. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy jutából készülnek a légvédelmi homokzsákok, ebből csak Anglia 200 millió darabot rendelt. Baj van a pamuttal az USA-ban. Az olcsóbb indiai pamut versenye következtében az amerikai pamutkivitel katasztrófálisan viselkedett. Az érdekeltek most világszerte feszült figyelemmel várják, hogy mit csinál az USA a kezén lévő óriási, 25 millió métermázsás pamutkészlettel.

A búza világhelyzetét eléggé kedvezőtlennek ítéli a jelentés az áralakulás szempontjából. Ez a pesszimizmus érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a világtőzsdéken: Rotterdamban, Liverpoolban a búza ára a mult év tavasza óta csaknem a felére esett. Említést tesz a jelentés arról, hogy hír szerint a közel jövőben búza-világértekezletet ül össze. Elég nehéz feladatuk lesz, ha valóban meg akarják teremteni a termelés és a fogyasztás összhangját…

Rendkívül kedvező konjuktura várható viszont a cukorpiacon, itt döntőszerepe van annak a körülménynek, hogy Brit-Indiában igen kedvezőtlen volt a cukortermés és ott hatalmas behozatalra van szükség. Megtudjuk a jelentésből azt is, hogy Braziliában tovább folytatódik a kávé elégetése. A kampány első nyolc hónapjában 612.000 tonna kávét tett a lángok martaléka.


Szakmunkáshiány Angliában

Az Északamerikai Egyesült Államok
konjunktura jelentéseinek a központjában Roosevelt gazdaságpolitikája áll. Az elnök sokak szerint lényegében hozzájárult a vállalkozói kedv megbénulásához, most azonban reménykednek abban, hogy Roosevelt az egy év mulva esedékes elnökválasztás előtt aligha fog újabb gazdaságpolitikai kísérletekbe. Nélkülözzük ebben a fejezetben az amerikai munkanélküliség adatait.

Angliában papíron 1,700.000 munkanélküli van, de abból alig néhány százezret lehet igazi munkanélkülinek tekinteni. A többi vagy öreg, vagy kimondott munkakerülő, esetleg csak idényszerűen áll munka nélkül. Fontosabb és érdekesebb, hogy Angliában néhány iparágban rövidesen nagymérvű szakmunkáshiány fog mutatkozni.


Fokozható-e a német termelés

Franciaország a fegyverkezés tervszerű végrehajtására
új hivatalt szervezett. Direction de la Production a neve. A fegyverkezési megrendelések minden egyebet megelőznek, a fegyverkezési iparban heti 60 óra a megengedett munkaidő (a többi iparágban 40!) és elveszti a segélyt a munkanélküli, aki visszautasít valamilyen állami munkahelyet. Igy aztán érthető, hogy a munkanélküliek száma hétről-hétre apad. A fegyverkezési kiadások nyomása alatt most a franciáknak is meg kellett ismerkedniök a forgalmi adóval. Ez ott csupán 1 százalék, viszont az évi hozama 7 milliárd frank.

Németország ipari termelése az utolsó hónapokban is fokozódott. Az ipari termelés további expanziója azonban most már akadályokba ütközik a Harmadik Birodalomban. Ezt két érdekes szám bizonyítja. 1938-ban a tisztviselői és munkáslétszám 1,100.000-rel emelkedett. Viszont – berlini adat szerint – az újonnan munkábalépő korosztályok „normális” évi többlete a kiöregedő korosztályokkal szemben csak 170.000 fő. Ez az adat önmagától beszél. Meg kell birkózniok a németeknek a külföldi nyersanyagbeszerzés fokozódó nehézségeivel is. Németország külkereskedelmi mérlege 1937-ben 432 milliós aktivával zárult. 1938-ban azonban 190 millió márka passzívum mutatkozott.

Schacht mindennel megpróbálkozott, hogy a további gyors expanzió pénzügyi nehézségeit áthidalja. Ma 17 milliárd márka a németek adóbevétele. Ezt fél milliárd márkával akarta emelni, további adóztatással. Javaslatát nem fogadták el, mire kivált a kormányból. Rövidesen mégis bevezettek új adókat, amelyek az első évben 200, később 300 millió márkát hozhatnak. Mivel ez sem bizonyult elégnek, május 1-től fogva az állam és a közületek szállítóinak a számláit 40 százalékig adójegyekkel egyenlítették ki. Ebből a fele 6 hónap mulva névértékben felhasználható adójegyből áll, a másik felét a kibocsátás után 37 hónappal lehet felhasználni adófizetésre, mégpedig a névértéknél 12 százalékkal magasabb értékben. A hosszúlejáratú adójegyeket szabad adni-venni. Ettől függetlenül mindenkinek 50 percentet kell leadnia adóban a többletjövedelemből, ami az előző évi jövedelmével szembe mutatkozik.


Hanyatlott a legjobban foglalkoztatott iparágunk kivitele

A magyar gazdasági helyzettel kapcsolatban:
853 millió pengő volt áprilisban a bankjegyforgalom (januárban 792 millió). Kárpátalján márciusban és áprilisban 20 millió pengő értékben kellett átváltani cseh pénzt. Baranyai Lipót helyes pénzügyi politikáját igazolja az a körülmény, hogy a pénzmennyiség emelkedésének nem volt inflációs hatása. 1939 első harmadában vagyonváltságból és belső kölcsönből 166 milliót vett be az állam. A második harmadban e réven csak 83 millió pengőre nyílik kilátás.

Kedvezően emlékezik meg a Gazdaságkutató Intézet az árszabályozásról.
E szerint 1 millió pengő megtakarítást jelent a mezőgazdaságra a szerszámok árcsökkenése. Külkereskedelmünket illetően a német vásárlások révén nőtt a lisztkivitel. Az ipari kivitel 9 millió pengővel hanyatlott, ebből 8 millió a nehézipar kivitelének a csökkenése. Legnagyobb mértékben tehát – mondja a jelentés – annak az iparágnak a kivitele hanyatlott, amely jelenleg a legjobban van foglalkoztatva.

A Felvidék és Kárpátalja visszatérésével egyébként lényegesen megváltozik számos export- és importvonatkozásunk. Külön figyelmet érdemel a jelentésnek a sertéshizlalás rentabilitásáról szóló fejezete. Az adatokat az Intézet a földművelésügyi minisztériummal és a Külkereskedelmi Hivatallal együtt gyűjtötte össze.