Uj szakaszába érkezett a háboru

A dráma uj felvonása!
Páris, március 30.
(Magyar Távirati Iroda.) A legfelsőbb haditanács határozatai következtében a közvélemény fontos eseményeket vár a diplomáciai és katonai arcvonalon egyaránt. Jó forrásból közlik, hogy a tengerzár szorosabbra füzését gyakorlati és erélyes intézkedéssekkel haladéktalanul megkezdik. A szövetségesek legutóbbi megnyilatkozása és Rossevelt beszéde után minden megegyezéses békét végleg eltemetettnek tekintenek.

A háboru ki fog élesedni. A diplomáciai körökben azt mondják, hogy Észak–Európa válik uj veszélyterületté. Számolnak a két flotta találkozásának lehetőségeivel. A lapok részletesen tanulmányozzák a tengeri összecsapás feltételeit és hangsulyozzák a szövetségesek főlényét.

A Petit Parisien felveti a kérdést, vajjon az összecsapás a Skaggerakban lesz-e.

Az Intransigeant szerint a tengeri háboru alakulása elkerülhetetlenné teszi a tengeri csatát.

Duff-Copper feltönű cikke az angol-francia haditanácsos határozatairól
London, márciua 31.
Londonban feltűnést keltett az,  "Evening Standard” szombati vezércikke, amelyet Duff- Cooper volt miniszter, Churchill bizalmas barátja, az aktivabb angol külpolitika egyik leghatározottabb hangu követelője irt. Duff-Cooper cikkében foglalkozik a szövetségesek legfelsőbb haditanácsánal legutóbbi határozatával és a már közreadott anyagon felül a következő három pontban foglalja össze azokat az elhatározásokat, amelyekre az angol és francia szárazföldi, légi és tengeri haderő vezetősége jutott:
1. A legszigorubb tengerzár és a szárazföldi blokád életbeléptetése.


2. Félre nem érthető határozott magatartás Kelet - Európában.


3. A háboru egyre lendületesebb eszközökkel való folytatása végső győzelemig.

Duff –Cooper ,,a csendes háboru” uj szakaszáról

London, április 7.
Az ,,Evening Standard” szombati számában Duff – Cooper, volt flottaügyi miniszter, Churchill bizalmasa folytatja cikksorozatát. Nagy jelentőséget tulajdonit annak a tanácskozásnak, amely  hétfőn reggel kezdődik Halifax külügyminiszter elnökletével és amelyen résztvesznek Anglia Londonba rendelt ankarai, szófiai, bukaresti, belgrádi, budapesti és athéni követei.

Az értekezlet célja a szövetségesek uj gazdasági offenzivájának megbeszélése, amelynek frontja a Baltikumtól a Balkánig terjed. A hat angol diplomata hazaérkezése után a keleteurópai országok francia követei utaznak Párisba, ahol Reynaud miniszterelnök és Monet franciablokád miniszter ugyanezt a haditervet beszéli meg velünk.

Duff-Cooper a ,,csendes háboru” uj szakaszát a szigoritott tengerzár frontjának tizezer kilométerrel való meghosszabbitásában és a szárazföldi gazdasági blokádban jelöli meg és enne a két hadiviselési módnak céltudatos, rendszeres alkalmazása szerint a háboru megröviditésének legalkalmasabb eszköze.

A szövetségesek érdeklődésüket a közeli hetekben a Dunavölgye államai felé irányitják és az a céljuk, hogy ezeket az államokat gazdaságilag és politikailag is ellenállóképessé tegyék.