A román külpolitika belpolitikai vonatkozásai

Budapest, augusztus 4.

Minden Romániából érkező jel és hiradás arra vall, hogy  a hetek óta huzódó és hullámzó román belpolitikai válság döntő fordulathoz ér!

A kormány folytonos rekonstrukciója, úgy látszik, csak a bukaresti közhangulattal számol és leginkább azt a célt szolgálja, hogy a jelenleg uralkodó párt és a politizáló frakciók hatalmi vágyait kielégítse. A vidék paraszttömegei eddig ugyanis közönnyel fásultan nézték az egymást gyors egymásutánban váltó kormányzati rendszereket, amelyek a paraszti tömegek és a jobbára szervezetlen munkásság óhajainak, reformtörekvéseinek, érdekeinek kevés vagy éppen semmi figyelmet nem szenteltek.

Besszarábia és Bukoniva szovjetmegszállása óta azok a szélsőnacionailta pártok, amelyek alapvető programja Nagy-Románia területi integritása és amelyek eddig a szociális kérdések megoldására alig helyeztek sulyt, vesztettek vonzóerejükből és népszerűségükből.

A Vasgárda Codreanu agyonlövetése óta nem talált alkalmas vezért és már azzal is gyengült, hogy becsvágyó alvezérek négy-öt csoportjára szakadt. A közeli szovjetorosz szomszédság az utóbbi hetekben, különösen a tengeri és dunai kikötővárosokban, a Vaságrdaszervezetek tulnyomó többségét elszakitotta eddigi vezéreitől és hitvallásától. A tömeghangulat, amely nyilván ráunt az eddigi politikai rednszerekre, minde erőteljesebben az évek óta néma és elvonult Maniu Gyula személye felé fordul, az egyedüli román vezetőpolitikus felé, aki az alkotmány felfüggesztése óta engesztelhetetlen ellenzéke és személyes elllensége mindazoknak a tényezőknek, amelyek politikája Romániát ujkori történelmek legsulyosabb válságába juttatta.

Maniu ma 67 éves, egyénileg valóban puritán férfiu, parasztsarj, kompromisszumokat nem ismerő, makacs teoretikus, aki kétszer dobta oda a miniszterelnökséget azért, mert elveiből nem engedett. Hir szerint a még mindig népszerű elvált királyné, Helena görög hercegasszony baráti köre is Maniu alkotmányos érvényesülését támogatja. Annyi bizonyos, Maniu sok millió példányban sokszorosított fényképe az utóbbi hetekben eljutott Ó-Rómáni, Erdély és Bánát minden falujába és Maniu 1934 december 12-iki beszéde, amelyet a parlament éppen e beszéd miatt való feloszlatása miatt el nem mondhatott. egész Romániában kézrőlkézre jár.

Beszédében Maniu elmondja Károly király 1930 junius 30-án történt repülőgépen való hazaérkezésének és a királlyal való tárgyalásainak hiteles történetét. Jugoszláv megfigyelők szerint a közeli napok román eseményeinek közzéppontjában Maniu fog állni és az ő állásfoglalásai és elhatározásai befolyásolják majd a román bel- és külpolitika most érő döntő fordulatát...

Maniu a jugoszláv fővárosba érkezett hirek szerint Erdély bizonyos foku önkormányzatának bevezetésével akarja elhárítani vagy késleltetni a magyar történelmi és néprajzi igények érvényesülését.

A hetven év küszöbén álló Maniu helyzetét nem kis mértékben neheziti az a körülmény is, hogy éppen ő volt az, aki az erdélyi kérdés ilyetén megoldását 22 évvel ezelőtt az aradi magyar-román egyezkedő tárgyalások idején kereken és ridegen elutasitotta.