Rövidek

Csáky és Teleki Bécsben

Budapest, augusztus 28.

Gróf Csáky István külügyminiszter, mint a mafyar kormány teljhatalmú megbízottja, a német és az olasz kormány meghívására különvonattal Bécsbe utazott, hogy a magyar-román függő kérdésben Ribbentrop német birodalmi és gróf Ciano olasz királyi külügyminiszterrel megbeszélést folytasson. A nagyfontosságú megbeszéléseken megfigyelői minőségben részt vett gróf Teleki Pál miniszterelnök is. (További képek a 2. bécsi döntésről.)

Átalakul a román kormány
Bukarest, szeptember 1.
A román kormány átalakulását Bukarest politikai köreiben a hét első napjaira, esetleg már hétfőre várják. Nagyon valószínű, hogy Manoilesceu külügyminiszter az uj kabinetnek már nem lesz tagja. (K.H.)

Szovjetpolgárok lesznek a balti államok polgárai
Moszkva, szeptember 8.
(Német Távirati Iroda.) A moszkvai rádió jelentése szerint a legfelsőbb szovjettanács külön rendeletében kiterjesztette a szovjet állampolgárságot az észt, lett és litván szovjetköztársaság polgáraira is. Valamennyi eddig észt, lett vagy litván állampolgár, akinek állandó lakóhelye a három balti állam valamelyikében volt, ez államoknak a Szovjetunióhoz történt csatlakozása napjától megkapja a szovjet állampolgárságot. (MTI.)

Willkie ellenzi Amerika háborus intervencióját
Bushvill, (Indiana), szeptember 8.
(Reuter.) Wendell Willkie, a köztársasági párt elnökjelöltjei, egy gyülés folyamán következő kijelentést tette: „Soha nem sodrom bele ezt a népet az európai háboruba. Ezt a legteljesebb őszinteséggel mondom.” (MTI.)

Mihály király nem változtathatja meg az állam alaptörvényeit

Bukarest, szeptember 8.
(NST.) Eléna királyi hercegnő, II. Károly elvált felesége, aki férje számüzetése után most visszatért Romániába, Antonescu tábornok rendeletére „királyi felség” és „anyakirályné” cimet kap.

Miklós királyi herceg, az exkirály öccse szombaton Velencébe érkezett, hogy folytassa utján Romániába. Velencéből hétfőn vagy kedden indul repülőgépen Bukarestbe.

Az ifju Mihály király jogkörét ujabb pótrendelettel szabályozták. A miniszterelnök által kiadott rendelet értelmében a királynak joga lesz közkegyelmet gyakorolnia, de viszont nem lesz joga ahhoz, hogy megváltoztassa az állam alaptörvényeit.

Elfogadta a sorozási törvényt az amerikai kongresszus

Washington, szeptember 15.
(Reuter) A kongresszus elfogadta a sorozási törvényjavaslatot. A törvényjavaslatot Roosevelt elnök elé terjesztették aláirás végett. A törvényjavaslat az ipari mozgósitásáról is intézkedik és felhatalmazást ad a kormánynak, hogy bérbevegye a gyárakat, ha ennek szüksége mutatkoznék.

Kevéssel a sorozási törvényjavaslat elfogadása után Roosevelt folyamodványt nyujtott be a kongresszushoz 1.734 millió nemzetvédelmi póthitelre, beleértve a 25 milliós hitelt a sorozási terv végrehajtására. (MTI)

A kinai csapatok benyomultak Indokinába
(NST.) A kinai csapatok parancsot kaptak, hogy az ország védelme érdekében nyomuljanak be Indokina területére.

Vichy, szeptember 29.
(KH.) Francia-Indokinából vasárnap Vichybe érkezett jelentések szerint a japán csapatok szombaton is folytatták előnyomulásukat. Néhány helyen kisebb összetüzésekre került sor a japánok és a francia alakulatok között, nagyobb szabásu ütközet azonban eddig még sehol sem alakult ki.

A hónap katonai és diplomáciai eseményei távirati stílusban

1. hét
Vasárnap összeült Nagyváradon a magyar-román vegyesbizottság, a magyar bizottságot vizét Náday István altábornagy, a román bizottságoz Dragalina tábornok vezeti. - Megkezdődik a román hadsereg leszerelése. - Manoilescu külügyminiszter kijelentette, hogy Románia lojálisan fogja végrehajtani a bécsi ítéletet. - Krajovában már csak a kiürités időpontjának meghatározása van hátra. - A német repülők ujabb 133 brit gépet pusztitottak el. - Olasz győzelem született Kenyában. – Dél-Afrikában terjed a békehangulat. - Hitler és Mussolini külpolitikája Délkelet- Európa igazságos ujjárendezését jelenti.

2. hét
Átmentünk a Királyhágón! Vasárnap Zilahra, Zsibóra, Désre és Besztercére vonultak be honvédeink. - 400 halott 1400 sebesült Londonban, egymillió kilogramm bombát dobtak a német repülők az angol fővárosra és a Themze-vidékre. - Göring birodalmi tábornagy irányitja a megtorló német légitámadásokat. - Reynaud-t., Daladier-t, Gamelin tábornagyot és Mandel volt belügyminisztert letartóztatták. - Károly volt román király különvonatát megtámadták a vasgárdisták.

3. hét

Szabad Erdély szabad földjén hangozz el a Kormányzó szózata, lelkesedéssel ülték meg a felszabadulás ünnepét Kolozsvárott.

4. hét

Véget ért a római tanácskozás, Ribbentrop hazautazott. - A németek ismét bombázták Londont és két nap alatt 176.000 tonna hajóürt süllyesztettek el. - Olasz légi támadás Alexandria, Haifa és Marsa-Matru ellen. - A Fekete-tengertől a Dunáig tizenkét hadoszlopban lépték át a bolgárok Dobrudzsa határát. - Katonai következményekkel fenyegetőzik a japán sajtó Angliával és Amerikával szemben.

5. hét
A japán-amerikai kapcsolatok közeli megszakadását várja Tokió. - Hazaszállitják az Angliában élő japánokat. - Közeledés Japán és Szovjetoroszország között? - Ciano vasárnap hazautazott Berlinből. - Suner spanyol belügyminiszter Berlinből Münchenen át Rómába utazott. - Ujabb légi támadás London ellen, angol repülőgépek a Rurh-vidék felett. - Welles amerikai külügyi államtitkár: „Az Egyesült Államok minden támogatást megad Angliának”.