Darwin esete a berlini olimpiával

Az 1936- os berlini olimpiáról nehéz úgy írni, hogy valami újat mondhasson az olvasóknak. Tudjuk, hogy ezt az olimpiát Németország nyerte és azt is, hogy Hitler ezzel az eredménnyel bizonyítottnak látta a német emberek felsőbbrendűségét. Az is unalomig ismert, hogy azért némi szépségtapaszra is volt szüksége, például Jessy Owen miatt is, aki – Uram- Teremtőm!!!- nem egyszerűen csokoládébarna volt, hanem: fekete.

Hogy mit jelenthetett a múlt század első harmadában négernek lenni, és hogy az önmagát felsőbbrendűnek tituláló európai átlagember hogyan vélekedett a feketékről, nos, ez megér egy misét, annál is inkább, mert a felsőbbrendűek papjai előszeretettel degradálták századokon át állatokká, magatehetetlen vademberekké az afrikai bennszülötteket.

A hátamon futkos a hideg, ha búr háború idejére gondolok, amikor az angol telepesek között szokásban volt, hogy a vasárnapi ebéd után a férfiak nyeregbe pattantak, és kilovagoltak, hogy lőjenek egy busmant. Igen, kedves Olvasóm, Xiről és társairól van szó, akik évezredek óta Afrika eldugott szavannáit lakják, békében és harmóniában élnek egymással, távol minden civilizációtól, róluk, akikről az Istenek a fejükre estek című film készült.

Az alábbi szemelvényeket a századelő sajtójából válogattam, mind megjelent már korábban a huszadikszazad.hu lapjain, és régtől készülök rá, hogy majd összegyűjtöm őket, és jó előre kiszemeltem magamnak a berlini olimpiát mint különösen idevágó apropót.

Az emberi ostobaság és intolerancia látleletei ezek a cikkek, és külön felhívnám rá becses figyelmüket, hogy több mint 100 ével az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat és a francia Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata után születtek. Ezek után nekifogok, Önök pedig csak bátran borzadozzanak!


A négerek agyveleje (tudomány)

"Hogy a fehér ember és a fekete szellemi tekintetben nem vehető testvérnek, az ujabban Beau tanár vizsgálatai alapján is csaknem biztosra vehető. Pontos tanulmányok és méretek alapján bebizonyítja, hogy a fehér ember koponyája sokkal fejlettebb és nagyobb és a szürke állomány, amely a szellemi képesség egyik mértéke, jelentékenyebb, nagyobb mennyiségben fordul elő. ..
Azt hihetnők, hogy a nevelés ki tudja egyenlíteni ezt a nagy szellemi különbséget. Azonban az amerikai műveltebb négerek tulajdonságait vizsgálva, arra a tapasztalatra jutunk, hogy a czivilizáczió se vezethet az agyrendszer nagyobb foku változására."

Szerecsen mosás (tudomány )

"...Ismeretes, hogy a Röntgen-sugarak a bőr festanyagát elroncsolják. Az emlitett orvos ezt arra használta fel, hogy a bőr rendellenes szinezéseit, mint pl. az alkoholisták orrának vörösségét,megkisértse eltüntetni.
Hosszu kiseletezés után allitólag megtalálta a kellő adagolást, vagyis, hogy meddig s mily erős sugarakkal kell az egyes esetekben kezelni a beteg bőrt, hogy rendes szinét visszanyerje.
Ez a siker felbuzditotta, hogy kisérletet tegyen egy néger arczszinének megváltoztatására s állitólag sikerült neki a felnőtt néger arczszinét annyira meghalványitani, hogy a beteges ember halvány szinéhez volt hasonló.
A szinváltozás fokozatos; az afrikai néger bőrének szine tíz ülés után gesztenyeszinű lett, a harminczadszori Röntgenezés után nyerte a halvány-fehér szint.A kisérleteket azóta több négeren megismételte teljes sikerrel s eddig visszaesést nem tapasztalt; úgy hogy most már a gyermekek megfehéritésével foglalkozik az ügyes philadelphiai orvos.
Valóságos testi keresztelésben is részesülni fognak a kis négerek ezután és várható, hogy testileg és lelkileg egyenértékű tagjai lesznek az amerikai társadalomnak. Különösen, ha még azt a bizonyos szerecsen-szagot is eltünteti a Röntgen-kezelés!"

Afrikai kura (tudomány)

"...Az afrikai vad népeknél a kuruzslók leginkább szintén hókuszpókuszszal igyekeznek gyógyítani a betegeket, de annyiban mégis többet érnek más kuruzslóknál, hogy számos gyógyitó hatásu füvet ismernek, a melyek leve csakugyan képes meggyógyítani némelyik betegséget.
E képünkön bemutatunk egy afrikai kuruzslót, a ki különös módon gyógyítja az egyik betegét. A betege olyan bajban szenvedett, a melyet izzasztóporral gyógyított volna meg a tanult orvos. A kuruzsló dobot vett a kezében és megparancsolta a körülötte levő benszülötteknek, hogy teperjék le a földre a beteget s ragadják meg a kezeit és a lábait, hogy ne tudjon megmozdulni.
Azután a kuruzsló szolgája ráugrott a szegény beteg emberre és valósággal tánczolni kezdett rajta, mialatt a kuruzsló vadul ordítozott és verte a dobját. Rettenetesen megkinozták, megdögönyözték a szegény beteget. Igen sokat kellett szenvednie azért, hogy megizzadjon. Mindezt hamarább elvégezte volna egy kis izzasztópor."

Néger antológia ( kultúra )

"Egy kis füzetnyi néger vers és rövid népmese összeválogatva a különböző afrikai törzsek költészetéből, az első ilyen gyűjtemény magyar nyelven. ..Nagyon elkésett kis tünete ez a magyar nyelvű gyűjtemény annak a neo-primitív kultusznak nevezett idegbajnak, amely néhány évtized óta pusztította a beteg Európa beteg lelkeit...Neuraszténiás mánia, amely a művészet példányképéül állított mindent, ami kezdetleges és ami torz. Az európai népművészet együgyűségei mellé odarakta a félállati kultúrnívójú néger törzsek otromba bálványait és esetlen dadogásait. .
Amint ezt be fogják látni azok, akik még mindig művészi impulzusnak szánják ezeket a néger bárgyúságokat, amelyek szomorú állati sorsról, torz babonákról, és megnyomorított az ébredő értelem által megzavart ösztönök riadozásáról beszélnek, akkor rá fognak jönni arra is, hogy amit tesznek, semmi egyéb, mint művészetrontás és kultúrahamisítás.Ez az első magyar nyelvű néger "antológia" pedig legyen élő figyelmeztetés arra, hogy legyen elég ebből a primitív "művészetből" és rakjuk vissza ezeket a suta bálványokat és zagyva makogásokat oda, ahonnan elindultak hódító útjukra: az etnográfiai múzeumok szekrényeibe és a folklór-tudósok fiókjaiba."

Afrikai népek (bulvár)

"Az ember az Isten legszebb teremtménye – ezt szokták mondani. De önzők vagyunk, mert ezt csak magunkra értjük s nyomban megváltozik ebbeli véleményünk, ha az afrikai népekről van szó. Kétségtelen, hogy a mi szemünkbe nem sok szépet fedezhetünk fel az afrikai népeken, sőt borzadva nézünk az ábrázatukra.
 E gyönyörü képcsoportozatunkon például egyetlenegy európai ember sem volna képes felfedezni egy szép arczot. Az összes afrikai benszülöttek képviselve vannak ezen a csoportképen. Rettenetes arczok; valóban ráillik ezekre az emberekre a „vad” elnevezés..."

A fekete németek (bulvár)

„Német-Kelet-Afrikában még nem nagyon boldogultak a németek a czivilizáczió terjesztésével. A lakosság nem mutat semmi hajlandóságot arra, hogy elhagyja régi szokásait és tanuljon a németektől egyetmást; sok idő fog még eltelni addig, mig a „fekete németek” megismerkednek a müvelődés áldásaival. Különösen érdekes a mgogo nevü német-keletafrikai néptörzs, melyet a többi között a legtehetségesebbnek és a legfogékonyabb eszünek mondanak a német hittérítők. Mi azt mondjuk erre: milyen lehet akkor a többi! Hiszen a mgogok valósággal primitiv emberek, a kiknek az a legnagyobb vágyuk, hogy jól megtöltve a hasukat, ott lustálkodhassanak valami árnyékos helyen.
A mgogokat általában a lustaság jellemzi. A férfiak nem szeretnek dolgozni s lehetőleg minden munkát rábiznak a nőkre ...”


A fekete Vénusz (bulvár)

"...Mi, fehérbőrű Vénuszokhoz szokott szemünkkel hiába keresgéljük e szuhaéli asszonyban a szépséget, egy szuahéli ifjú azonban így magyarázná meg nekünk, hogy mi mindent kellene rajta felfedeznünk: Hát nem látja, hogy milyen szép tömzsi a termete, milyen elragadóan lapos az orra, milyen gyönyörű nagy szája van és milyen vastagok és milyen feketék az ő csókra álló ajkai? És a keze? Lehet-e ennél szebbet képzelni? Hiszen olyan nagy és az ujjai is olyan vastagok! A lába nem látszik a képen, de az is gyönyörű, mert nagy és vaskos. Ezt mondaná a szuhaéli ifju erről a fekete Vénuszról..."

Bár a cikkek nem 1936- ból valók, ez a nézőpont Hitler érzéseiben látványosan összegződött.. Jessy Owens néger atléta, hiába nyert négy aranyat, a führer nem gratulált neki. Valószínű, hogy Owen sikereit félállati mivoltában vélte magyarázni.

Magyarország az éremtáblázat szerint harmadik helyen végzett…