A postakocsiról eltűnt pénzeszsák

Budapestről a Magyar Általános Hitelbank két 72.800 korona pénzeslevelet küldött az ácsi (komárommegyei) czukorgyár czimére.

A küldemény deczember 21-ikén hajnalban megérkezett az ácsi vasuti állomásra, a hol szabályszerűen átadták az ácsi postahivatal küldöttének, Tóth Józsefnek, a ki a pénzes küldeményt kis szekéren helyezte el, s a szekeret maga után huzva, haladt be éjjel az ácsi vasuti indóházhoz de a szekérről a pénzküldemény eltünt.

A postaküldöncz vallomása szerint a tolvaj nem lehet más, csak az a magas, barna fiatalember, a ki egy nővel együtt az ácsi állomáson szállott le a vonatról. A postakocsiról más apróbb postacsomagok is eltűntek.

A nyomban megindított rendőri nyomozás szerint Tóth József postaküldöncz vigyázatlansága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lopás megtörtént. Az ő dolga volt az érkező és továbbítandó postacsomagok és küldemények őrizete. Tóthnak az volt a kötelessége, hogy ezeket a csomagokat és küldeményeket a 3-ik osztályu váróterem közelében az erre a czélra rendelt ládába zárja.

Deczember 21-én azonban a Budapestről érkező mozgóposta csomagját, a melyben a 72.800 korona pénzküldemény is benne volt, nem tette a ládába, hanem annak fedelére lökte, betakarta szűrével, ráfeküdt s nyomban elaludt. Éjfél után 1 órakor felébredt, kiszaladt az állomásra a Grácz felé menő vasuti vonathoz, hogy az érkező postát átvegye. Mire azonban visszament a váróterembe, a zsákot többé nem találta sehol.

A csendőrség azonnal letartóztatta Tóth Józsefet s házkutatást tartott nála, azonban semmi gyanusat nem talált. A gyanú főképpen Gazdik János ácsi czukorgyári alkalmazott ellen irányult.

Gazdik naponta éjjel is kijár a vonathoz, hogy a gyár leveleit feladja s az érkezőket átvegye a mozgópostán. A lopás éjjelén is ott járt az állomáson s leveleket adott fel. A csendőrség Gazdikot is letartóztatta s házkutatást tartott nála; a házkutatás azonban itt sem vezetett eredményre.