Masaryk csehszlovák külügyminiszter nyilatkozata

San Francisco, június 17.
A newyorki Magyar Jövő hosszabb beszélgetést folytatott dr. Jan Masarykkal, Csehszlovákia külügyminiszterével, aki mint a csehszlovák küldöttség vezetője résztvett a sanfranciskói értekezleten. Masaryk nyomban Károlyi Mihályra terelte a szót:
- Egész politikai pályafutásomon nem találkoztam még emberrel, aki úgy nőtt volna az eseményekkel, mint Károlyi. Én az utolsó hat év alatt csaknem mindennap együtt voltan vele és feleségével Londonban, igazán ismertem gondolatait, szenvedését és megpróbáltatását. Tudok róla, hogy Károlyi hazakészül és remélem, hogy a magyar nép nagy szeretettel fogadja majd, mert nem hiszem, hogy volna egyetlen ember is, aki annyi aggódással, annyi kitartó, önmegtagadó féltéssel kísérte volna a magyar nép sorsát, mint ő.

A dunai államok jövő viszonyáról ezt mondotta a csehszlovák külügyminiszter:
- Mindenki ismeri álláspontomat, s tudja, hogy hiszek a gazdasági együttműködés mindenekfölött való szükségében. Erről a tárgyról számos megbeszélésünk volt Sztálinnal, Churchillel, Trumannal és Molotovval, de egyelőre az a vélemény alakult ki, hogy a dunai államok jövőbeni sorsának alakulását ma még nem lehet siettetni. A gazdasági együttműködés csak akkor lehet teljes és eredményes, ha a tengellyel egykor szövetséges államok tetőtől talpig átalakulnak az igazi demokrácia országaivá. Biztos vagyok abban, hogy az oroszok ezt a legmesszebbmenően biztosítani fogják.

Azokkal a hírekkel kapcsolatban, hogy a magyarságot kitelepítik Csehszlovákiából és minden magyart kivétel nélkül deportálnak Csehszlovákia területéről, Masaryk ezt mondotta:
- Örülök, hogy módomban van ezeket a minden alapot nélkülöző elferdítéseket és álhíreket megcáfolni. Kijelentem, hogy a csehszlovák kormánynak az a politikája, hogy csupán azokat a német és magyar bűnösöket bünteti meg, akik a nácik oldalán és azoknak parancsára a Csehszlovákia elleni merénylegeket tervezték vagy harcoltak Csehszlovákia ellen. Ezeknek a bűnösöknek el kell szenvednikök bűneik minden következményét.

Kétségtelen azonban, hogy azok a magyarok és kevésszámú németek, akik hűségesen kitartottak Csehszlovákiában a demokrácia ügye mellett, és akik a megpróbáltatások utolsó hat évében segítettek bennünket a fasiszta elnyomók elleni harcokban, továbbra is otthont találnak nálunk és boldogulhatnak tehetségük szerint felszabadított köztársaságunkban. Én egy kis országot képviselek, amely másfél évvel ezelőtt szerződést kötött a Szovjetunióval. Szívünk legteljesebb hűségével fogunk kooperálni hatalmas keleti szövetségesünkkel és ugyanakkor meg akarjuk tartani a nyugati demokráciákkal is régóta fennálló és gyümölcsöző viszonyunkat.

A beszélgetés végén a tudósító megkérdezte Masarykot, van-e valami üzennivalója a magyarságnak.
- Mondja meg - felele Csehszlovákia külügyminisztere –, hogy ismerem a magyar nép szívét és hogy az enyém együtt dobog az övékével, de az Istenre, lássák be már egyszer a magyarok, hogy a régi politika ideje lejárt, otthon is és itt is.

E nyilatkozathoz a következőket kell füznünk:
Benes államfő néhány nappal ezelőtt világszerte feltűnést keltő nyilatkozatában kijelentette, hogy „a magyarokat ki kell takarítani Csehszlovákiából.” Az angol rádió nyomban reagált erre és közvetítette az angol kormány álláspontját, amely szerint ez a kérdés nem egyedül Csehszlovákiára tartozik. Benes államfő most újból nyilatkozott, mégpedig Pilsenben. Kijelentette, hogy „a köztársaságot meg kell tisztítani az áruló német és magyar elemektől. Ezt a kérdést azonban a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az USA kormányaival való megbeszéléseink értelmében kell megoldanunk.” Benes a legutóbbi beszéde Masaryk fentebb közölt nyilatkozatával együtt reményt nyújt arra, hogy a magyar-kérdést Csehszlovákiában is a demokrácia és az igazság szellemében fogják megoldani.

Germántalanítani!
Prága, június 17.

Benes csehszlovák államfő szombaton Taborban beszélt:
- A németek ránkrontottak, megszállták országunkat, a szenvedések alatt roskadozott népünk a teljes elnyomatás, a rémuralom alatt. Csodálkozhatik-e valaki azon, hogy most meg akarjuk tisztítani országunkat, egyszersmindenkorra véget akarunk vetni annak, hogy Csehszlovákiában az V. hadosztály valaha is feltámadjon. Válaszunk a németek eljárására csak egy lehet: germántalanítani! köztársaságunkat mindenütt és mindenben megtisztítani attól, ami német!