A Magyar Függetlenségi Front kiáltványa a magyar néphez

Budapest, október 24.
Hazánk helyzete rendkívül súlyos. A gyalázatban összeomlott reakciós rendszer szörnyű örökséget hagyott a fiatal magyar demokráciára. A felszabadulás óta eltelt néhány hónap alatt az elpusztult és a németek által mindenéből kifosztott ország még nem tudta begyógyítani sebeit. A nyári szárazság következtében még inkább megromlott az élelmezés. Hiányzik a dolgozók asztaláról a mindennapi kenyér. Nincs zsír, cipő, ruha, tüzelő. A drágaság nőttön nő. Nehéz tél előtt áll a magyar nemzet.

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontban tömörült pártok tudják, hogy csakis az összes demokratikus erők szoros összefogása útján lehetünk úrrá a mai nehézségeken. Csakis akkor kerülhetjük el a fenyegető katasztrófát, ha ebben az országban minden becsületes magyar ember vállvetve küzd, hogy kenyeret, rendet, biztonságot adjunk a népnek.

Éppen ezért törekedtek a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok saját kezdeményezésükből arra, hogy a küszöbön álló nemzetgyűlési választásokon az összes demokratikus pártok kapcsolják listáikat és így elejét vegyék a demokratikus erők széthúzásának. Az általános listakapcsolásra a mostani demokratikus választójogi törvényünk módot adott, az erre irányuló kísérlet azonban meghiúsult amiatt, hogy nem sikerült e kérdésben valamennyi párttal egységes álláspontra jutni. Ennek következtében a november 4-iki választáson minden párt saját listával indul.

Ennek ellenére a Nemzeti Függetlenségi Front négy vezető pártja, az ország súlyos helyzetét tartva szem előtt, kijelenti, hogy függetlenül a választások kimenetelétől, a nemzeti egységre múlhatatlan szükség lesz a jövőben is. A nemzet előtt álló feladatokat egyetlen párt sem képes egymaga megoldani, hanem csakis együttesen az összes nagy demokratikus pártok, melyek a magyar nép túlnyomó többségét képviselik. Ezekből a pártokból alakuló koalíciós kormány az egyedüli biztosítéka az ország gazdasági talpraállításának és a magyar demokrácia további megerősödésének. Ezért az új kormány, amely lehetőleg mielőbb, de legkésőbb a választások után azonnal, átveszi az ország ügyeinek intézését, csakis a Magyar Függetlenségi Front négy nagy pártjának kormánya lehet.

Ennek a kormánynak a feladata lesz:
1. Biztosítani a dolgozó nép számára a kenyeret és a legfontosabb, az élethez nélkülözhetetlen élelmiszereket és iparcikkeket. Megszervezni és minden eszközzel biztosítani az élelmiszerek kötelező beszolgáltatását, állami készletek gyűjtését és ezek igazságos elosztását, az új gazdák földjének telekkönyvi biztosítását; az őszi szántás minden erővel való elvégzését, hogy a jövő évi kenyeret biztosíthassuk.


2. Kíméletlen eréllyel letörni a feketézőket, árdrágítókat, élelmiszercsempészeket, spekulánsokat, mindazokat, akik a nép szerencsétlenségét és nyomorát saját meggazdagodásukra használják ki.


3. Megfékezni a pénz további romlását, mindenekelőtt a gazdagokra kivetet fokozott adózás, az állami jövedelmek emelése, a kiadások csökkentése, a szükségleti cikkek nagyobbmérvű termelése és a fényűzési cikkek termelésének beszüntetése útján.


4. Államosítani a föld méhének kincseit, valamint az erőműtelepeket, hogy biztosítsuk iparunk számára a legfontosabb alapanyagokat és ezeknek leggazdaságosabb felhasználását a nemzet javára.


5. Vaskézzel végigvinni a harcot a reakció ellen. Csírájában elfojtani a reakció minden próbálkozását. Megtisztítani az egész államgépezetet azoktól a reakciósoktól, akik az igazolások ellenére otthonmaradtak és hanyagságból, vagy szántszándékkal akadályozzák a nép akaratának érvényesülését.


6. Megszilárdítani a rendet, fegyelmet, közbiztonságot az egész országban. Biztosítani a kormány rendeleteinek és utasításainak gyors és pontos végrehajtását, kíméletlen megtorlást alkalmazva azok ellen, akik a helyi és egyéni érdekeket fölébe helyezik az ország érdekeinek.

E programot, mely a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front követelményeit tartalmazza, minden becsületes, demokratikus hazafi magáénak vallhatja. És mert a program közös, felhívunk minden szavazót, minden választót, hogy tartózkodjék a pártviszályok kiélesítésétől, a megfélemlítéstől, a rendzavarástól és minden olyan cselekménytől, mely megbonthatná azt az egységet, melyre az országnak ma oly nagy szüksége van. A nemzet érdeke ma fegyelmezett magatartást, szenvedélyektől mentes tiszta, szabad választásokat követel.

Az ország helyzete súlyos, de tőlünk függ, hogy kivezessük a nemzetet a szakadékból, melybe a reakció és a fasizmus döntötte. Már ráléptünk a felemelkedés útjára. A megkezdett úton tovább kell haladnunk abban a irányban, hogy ha megőrizzük és szorosabbra fogjuk a demokratikus erők egységét és egyesült erővel megteszünk mindent, amit hazánk helyzete megkövetel, akkor az elkövetkező évben jobb napok virradnak sokat szenvedett nemzetünkre.

A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt nevében:
Tildy Zoltán
Nagy Ferenc


A Magyar Kommunista Párt nevében:
Rákosi Mátyás
Rajk László

A Szociáldemokrata Párt nevében:
Szakasits Árpád
Kéthly Anna


A Nemzeti Parasztpárt nevében:
Veres Péter
Kovács Imre