A Kisgazda Párt elleni jogosulatlan kritikák

Győr, április 8.
Balogh István miniszterelnökségi államtitkár a Kisgazda Párt győri tagozatának nagygyűlésén beszédet mondott. Hangoztatta, hogy az ország politikai fejlődését gazdasági vonatkozásban is ki kell építeni. Ennek egyik fázisa az államosítás, bizonyos mértékben. A munkáspártok errevonatkozó kezdeményezését a Kisgazda Párt azonnal magáévá tette, mert helyesnek látta, hogy azok a vállalatok, amelyek állami pénzzel dolgoznak, állami kezelés alatt álljanak. Ez nem támadás a magántulajdon ellen, amelyet a koalició elismer és megvéd, ez csak átmeneti szükségesség. A gazdasági terveket valamennyi párt szakértői gyúrták programmá és ezért valamennyi párt viseli a felelősséget egymással és az országgal szemben. Természetesen szükség van a pártok legszorosabb együttműködésére.

- Mint kisgazdapártiak, bizalommal kell legyek a Kommunista Párt iránt, mert különben nem tudok vele együttműködni. Bizalommal vagyok a Kommunista Párt iránt, mert feltételezem, hogy magyarságához tántoríthatatlan és küzd a koalició programjéért. Sajátos programját pedig, amellyel megkülönbözteti magát a többi párttól, amíg a koalició fennáll, felfüggeszti. Ugyanígy vagyunk a Szociáldemokrata Párttal is. Bár nem történelmi kényszerűség hívta életre a Nemzeti Parasztpártot, de ha már megvan, e párt irányában is bizalommal kívánunk lenni.


- Amilyen bizalommal vagyunk a koaliciós pártok iránt, ugyanezt követeljük a Kisgazda Párt felé is, mert lehetetlen, hogy bárkinek jogában álljon, ezt a pártot olyan kritikával illetni, amire nem szolgált rá. Meg kell mondanom, a Független Kisgazda Párt a jövőben nem is tűrné el az állandó kritikát, mert ma mindenki jogot formál arra, hogy a pártról alaptalan és könnyelmű, legtöbbször pedig jogtalan kritikát gyakoroljon. A Kisgazda Párt politikai bizottsága a napokban vendégül látta a Kommunista Párt politikai bizottságát és a több órán át tartó megbeszélés után azzal váltunk el, hogy érdemes volt összejönni. Ugyanezt megismételjük a Szociáldemokrata Párt és Nemzeti Parasztpárt vezetőivel is. Kívánatos volna, ha a vidéki pártszervezetek vezetői hasonlóképpen igyekeznének az egyes pártok közötti súrlódásokat a minimumra csökkenteni.


- A Kisgazda Párt sürgeti a parasztegységet. Ez nem azt jelenti, hogy ha van egy munkásegység, hogy akkor mi ezzel szemben ellenfélként oda akarjuk állítani a parasztegységet. Ez nem új párt alakulását jelenti. A parasztegység azt jelenti, hogy a parasztság találja meg érdekképviseletét, kulturális és gazdasági érdekeinek biztosítására. A Nemzeti Parasztpárt lapja ezzel a kérdéssel foglalkozva, annak az óhajtásának ad kifejezést, hogy a parasztszövetségben ne kisgazdapártiak legyenek a vezetők. Erre azt felelem, hogy kik legyenek a vezetők, azt maga a parasztság határozza meg! Nagy Ferenc, aki igazi parasztember, nemcsak a parasztság, hanem az eégsz ország sorsát jól intézi. Parasztszármazású munkatásai méltónak bizonyultak nemcsak arra, hogy munkatársai lehessenek, hanem arra is, hogy a Parasztszövetség vezetői legyenek. Senkit sem akarok bántani, de őszintén meg kell mondanom, hogy az úgynevezett népi írók csináljanak pártot, például a Népírók pártját, de mi címen állnak ők egy társadalmi osztály, egy népréteg élére?

A továbbiakban hangoztatta, hogy az ország helyzetében a felszabadulás óta javulás következett be és ez nemcsak politikai, de gazdasági síkon is jelentkezik. A magyar kormány a Szovjetúnió kormányával gazdasági egyezményt kötött, amely a magyar gazdasági élet szempontjából igen előnyös. Egy keretegyezményről van szó, amelyről eddig két részegyezményt írtunk alá, a harmadik és negyedik aláírására pedig hétfőn kerül sor. Ez az egyezmény semmiképpen sem érinti a nyugati demokráciák anyagi érdekeit. Sem az Angliával, sem az Amerikával szemben vállalt kötelezettségeinket nem sértik, azokat továbbra is teljesítjük.

- Április 4-én a magyar nép felszabadulását ünnepelte a négyszázéves elnyomás, kiszipolyozás alól. Az elmúlt évek minden szenvedésétől a Vörös Hadsereg szabadított meg bennünket. Huszonöt esztendő félrevezető propagandája után itt az ideje, hogy eltűnjék a gyűlölködés és közömbösség, amelyet a Szovjetúnió iránt egyesek még éreznek. De bizalomra és megértésre van szükség a fiatal magyar demokrácia iránt is. A közeledés mutatkozzék meg az egyházak részéről is. Az egyházak rászorulnak arra, hogy az állam elősegítse munkájájukat, az állam viszont elvárhatja, hogy jöjjenek segítségére a kormánynak.

- A reakció, ha alkalmat lát, hogy felüsse a fejét, elég okos és elég gonosz ahhoz, hogy az egyház mögé bújjon és innen lőjje ki nyilait a demokrácia felé. Az egyház erről nem tud, azonban legyen óvatos azokkal szemben, akik mögéje bújnak és néha álarcban bujtogatnak a demokrácia ellen. Az egyházat én nem féltem. Azt emberinél sokkal hatalmasabb erők védik és óvják. Én szegény hazámat féltem és ezért kérem az egyháziaktól is, hogy sorakozzanak fel a demokrácia védelmében. Senki se üljön fel a reakciós meséknek. Idetartozik az is, hogy a reakciósok szerint, Magyarország tagállam lesz. Mi magyarok fogunk maradni s azért, hogy magyarok maradhassunk, minden erőnket és tehetségünket a független magyar köztársaság felépítésére és megszilárdításának szenteljük.