A Kassai Athletikai Klub

A mult év szeptember havának 9-én alakult meg a felvidék legfiatalabb sportegyesülete, a Kassai Athletikai Klub, hogy „tagjainak módot és alkalmat nyujtson arra, hogy magukat a kard- és tőrvívásban, valamint az ezzel rokon és egyéb sportágakban gyakorolhassák és képezhessék”.

Az első felhívásra az ősi kuruc város színe-java sorakozott a kibontott zászló alá, úgy, hogy most, midőn öt havi rövid működés után az első rendes évi közgyűlését tartotta a klub, már annyira megerősödött, hogy nemcsak léte, de biztos és célirányos továbbfejlődése is biztosítva van. Nemcsak általános sportszempontból, hanem magyar nemzeti szempontból is örvendetes esemény ez ama nemzetiségek övezte vidéken, ahol a magyarságnak e téren való tömörülése alkalmat nyújt faji fölényünk erejének megnyilvánulására.

Az ifjú egyesület eddig inkább az alapozás munkájával volt elfoglalva. Alapszabályait január 5-én hagyta jóvá a miniszter. Nyilvánosság előtt még nem szerepelt a klub. Első fellépésüket májusra tervezik, mikor a klub egy nagy országos vívóversenyt fog rendezni.

Január 25-én tartotta a KAK. első rendes alakuló közgyűlését, amelyen a tisztikarra a következőképpen alakult meg:

Elnök: gróf Zichy Károly, ügyvivő alelnök: Andrássy Gyula, alelnök: Bölöny Dénes, titkár: Barlay Oszkár, ügyész Halmy károly dr. , háznagy: Horvátl Lajos dr. , orvos: Fejér Vilmos dr. , pénztárnok: Beödök Zsigmond, ellenőr: Juhász Artur.