Eötvös Károly beszéde az ujonczjavaslatról

Eötvös Károly kijelenti, hogy ő sem szavazza meg az ujonczjavaslatot.

A miniszterelnök programmjában biztosítékot nem lát arra, hogy komolyan meg fogják kisérelni jogaink érvényesítését. Vivmányról ne is beszéljünk, mert az nem volna vivmány, ha az osztrák nem verne bennünket arczúl mindennap? (Tetszés a baloldalon.)

Hatvannyolczban elrendelte a király a magyar tisztek visszahelyezését.

A rendeletet azóta se hajtották végre, - tehát mi vagyunk a csökönyösek? (Derültség.) Ha a régi igéretek megvalósításából csak egy hajszálnyit is látnánk, akkor nem volna itt ez a csökönyösség, ez az unalom, mely már az alkotmányt is unja. A miniszterelnök politikai desperádókról beszél; őszintén megvallja, hogy ő is azok közé tartozik. Meg van győződve, hogy az igéretek teljesítéséből nem lesz semmi sem. A mit az uralkodó Chlopyban, Körber a Reichsrathban, Pitreich a delegáczióban mondott fontosabb kijelentés volt, mint Tisza minden igérete. Ezután rosszabb helyzetbe kerülünk, mint eddig.

A Habsburgoknak még sokat kell tanúlni, nagyon sok csapást elszenvedni, mig megtanulják, hogy Magyarország és magyar nemzet is van a világon.

Ha azt látják, hogy az ellenzék sem elég elszánt, akkor további csökönyösség támad a Habsburgokban. A háromszáz év óta, fájdalom, jól ismert hatalom továbbra is ül a magyar nemzet nyakán, eddigi gonosz politikájával. Ily helyzetben nem kellene beszélni vivmányokról, s nem a nemzetnek kell szemrehányásokat tenni! (Taps a baloldalon.) Abban egyetért a miniszterelnökkel, hogy valamerre ki kell bontakozni.

Ő a mellett van, hogy a legsürgősebb javaslatokat pár nap alatt engedjük át, s aztán vivjuk meg a harczot az alkotmányosság nagy kérdései körül.

Hadd lássuk a delegáczió után, hogy mit tud a kormány. Csatlakozik Apponyinak a minapi kérelméhez, hogy egy pár rongyos javaslatot engedjünk keresztűl. (Helyeslés jobbról.) Hibáztatja, hogy a miniszterelnök el nem követett mindent arra, hogy az összes ellenzéki pártokkal megállapítson valamely módot. A miniszterelnök végre is tartozik bizonyos tisztelettel minden ellenzéki párt iránt. A mit a kormány deczemberben elmulasztott, tegye meg most.