Orosz-japán erőviszonyok

Az orosz-japáni háború valószinű kilátásairól a következőkben foglalhatók össze azoknak a nézetei, a kik ebben a kérdésben illetékesek véleményt mondani.

A tengeri háborúban Japán kilátásai kedvezőbbek. A japáni hadihajók erősebbek és jobban vannak fölfegyverezve. A tengeren tehát valószinűleg a japánok győznek, míg a szárazon az oroszok részén látszik nagyobb előny. Egyes tisztek, kik a Khina elleni legutóbbi hadjárat alkalmával megfigyelték a japáni csapatok működését a harcztéren, úgy nyilatkoztak, hogy a szárazföldön a japániak csak tetemes számbeli tulsúly esetében győzhetik le az oroszokat. De ha a számarány megközelítőleg egyenlő, akkor a japániak veresége valószinűbb.

Az oroszok előnye nem tisztjeik nagyobb szakképzettségében rejlik, inkább azt lehetne mondani, hogy a japáni tisztek a tanultabbak, s igen erős bennük a becsületérzés és az elszántság.

Azonban a khinai hadjáratban azt figyelték meg, hogy a japáni legénység keveset és roszúl lőtt s mindjárt rohamra mentek. Ez megjárta a khinaiakkal szemben, a kik a japánok közeledtére elszaladtak. De az orosz katonák nem fognak elszaladni.

Azonban az is valószinű, hogy a japánok sem olyan harczmodort fognak az oroszok ellen alkalmazni, mint annak idején a khinaiak ellen.

Azt is számításba kell venni, hogy az oroszok nem használhatják Mandsuriában levő összes csapataikat a japániak ellen, mert nagy része kell a tartomány fékentartására, mert a vidéki népesség mandsu, szilaj és féktelen népfaj, mely szét fogja rombolni a vasutakat, ha erős katonaság nem őrzi őket. Már pedig a vasutak megvédése az oroszokra nézve életkérdés, mert ezek tartják fenn az összeköttetést Oroszországgal.