A szentesi rendőrkapitány kálváriája

Futó képviselő interpellációja „a magukat rendőröknek nevező gengszterekről”

Szerdán a képviselőház Futó Dezső nemzetgyűlési képviselő, a Kis-Ujság főmunkatársa, interpellációt intézett a belügyminiszterhez a szentesi rendőrségen uralkodó állapotokról. Futó Dezső képviselő beszédét, tekintettel az elmondottak közérdekű voltára, az alábbiakban részletesen közöljük.

T. Nemzetgyűlés! A szentesi rendőrség ügyét kívánom ismertetni a t. Ház előtt és most egy eseten keresztül próbálom megmutatni a szentesi rendőrségi helyzetet. Célom nem az indulatok felkeltése, hanem megkísérlem megmagyarázni a rendészet vezetőjével, dr. Szebényi Endre tanácsossal. (Közbeszólás az F. K. P. oldalról. Ismerjük, ismerjük!) hogy a belügyminiszter úr is csak akkor intézkedhetik, hogy ha a rendészeti osztály főnöke az igazságnak megfelelően és lehetőleg minél gyorsabban tájékoztatja a kirívó esetekről. Meggyőződésem, hogy senkinek sem lesz az ellen kifogása, ha az igazságot egyformán mérik, pártállásra való tekintet nélkül.
- A szentesi rendőrségen uralkodó állapotokkal kapcsolatban elmondom Lakos József régi detektív, később az orosz parancsnokság és a debreceni kormány által kinevezett rendőrkapitány esetét.

Lakos 1945. április 20-ig látta el a szolgálatot, mikor is letartóztatták. Előzőleg 1945. április hónapjában több detektívet és rendőrt akart szolgálati érdekekből, megbízhatatlanság címén, törvényes úton elbocsátani. Ezek között volt Láng Béla is, kinek alkalmazása ellen többízben tiltakoztak az ottani pártok vezetői. Láng Béla, aki azelőtt kisegítő munkaerő volt a szentesi kórházban, most rendőrszázados, a csongrádi rendőrkapitányság politikai osztályának vezetője, annak ellenére, dr. Joób Béla főorvos lopás miatt bűnvádi feljelentést tett ellene.
(Zaj a F. K. P. soraiban.) A botrány már olyan mértéket öltött, hogy 1945. április 19-én megérkezett Szentesre egy vizsgálóbíróság is, amelynek tagjai Tömpe András rendőralezredes és Nagy István ezredes voltak.

T. Nemzetgyűlés! Ebben az esetben is, de több más esetben is hallottam, hogy Tömpe András, a vidéki politikai osztály vezetője, a kihallgatandó tanúktól megkérdezte: melyik pártnak a tagja? (Szabó Piroska M. K. P.: Ejtőernyővel ugrott ki, mikor maguk bent voltak a pincében.)
T. Nemzetgyűlés! Ismerem Tömpe rendőralezredes politikai múltját, tudom, hogy partizán volt, ezért teljes tiszteletem az övé, de meg kell állapítanom, hogy elvárjuk Tömpe alezredes úrtól, hogy mint a politikai rendőrség egyik vezetője, mivel a politikai rendőrség minden párton felül áll, ne személyeskedjék politikai kérdésben. (Helyeslés a Kisgazda Párton. Andaházy-Kasnya Béla F. K. P.: Ejtőernyővel nem lehet kiugrani ebből! Derültség a Kisgazda Pártban.) Lakos letartóztatása után perceken belül ott volt az új kapitány. Nagy István. (Egy hang a Kisgazda Pártból; Ez is lopott?) Lakosról letartóztatásakor a rendőrök és a detektívek lehúzták ruháját, cipőjét és – felöltöztették ezekkel a ruhákkal az új rendőrkapitányt. (Élénk derültség és taps a Kisgazda Párton. Andaházy-Kasnya Béla F. K. P.: Gyakorolt hungaristák!
- Ezután Lakost nap mint nap véresre verték és a legkegyetlenebbül megkínozták. (Tarnay István F. K. G.: A demokrácia rendőrsége ez.)
- Láng Béla rendőrszázados, aki mint tudjuk, lepedőket lopott, Gulyás Emil és Garay detektívek segítségével verte véresre a szerencsétlen embert. (Tarnay István F. K. G.: Őrület! Felkiáltások a Kisgazda Pártban. A demokrácia rendőrsége! A huszadik században! Inkvizíció! Vásáry István F. K. G.: Állatok ezek nem emberek!) Láng, Gulyás és Garay felváltva verték Lakost és azzal biztatták, hogy ha egy jegyzőkönyet aláír, akkor a verést azonnal beszüntetik. (Nagy zaj és felkiáltások a Kisgazda Pártban: Gyönyörű módszer! Inkvizíció! Juhász István Szocdem: Ez nem demokrácia! Ratkó Anna M. K. P.: Csinálták velünk húsz éven keresztül!)

T. Nemzetgyűlés! Ez egyéni túlkapás. Nem vagyok hajlandó azonosítani a rendőrséget ezekkel a szemét emberekkel. (Élénk helyeslés és taps a Szocdem és a Kommunista Párton, Ratkó Anna M. K. P.: Ebben igaza van!)

- T. Nemzetgyűlés! Be kell számolnom, még arról is, hogy mikor egyik alkalommal dr. Péter városi orvos egészségügyi vizsgálat céljából meglátogatta Lakos rendőrkapitányt, akkor Láng Béla azzal fenyegette meg Lakost, hogyha említést tesz bántalmazásáról az orvosnak, még az édesanyját is meg fogja verni. (Közbekiabálás a Kisgazda Párt soraiból. Gyönyörű! Andaházy-Kasnya Béla: Majd az ő lepedőjét is ellopja! Nagy zaj.)
- Nem hiszem, hogy a T. Nemzetgyűlés ne hallott volna Fekete Imre szentesi képviselő esetéről. Hónapokon keresztül a legkegyetlenebbül verte ugyanaz a társaság, amelyikről most itt szó van. (közbekiálltások a Szociáldemokrata Pártban: Egy képviselőt!)
- T. Nemzetgyűlés! Lakos kapitányt főleg azért verték, hogy egy bizonyos jegyzőkönyvet alá irassanak vele, amellyel kompromittálhassanak különböző politikai pártokban levő emberek, kisgazdákat és szociáldemokratákat. A szentesi szociáldemokraták ezt nagyon jól tudják. (Nagy zaj a ház mindkét oldalán.) Később internálták Lakost és ügyében a belügyminiszter 1945. december 15-én felülvizsgálatot rendelt el. Közben meg kell jegyeznem, hogy ezek a magukat rendőröknek nevező gengszterek az internálásban levő Lakostól egy 9 csöves Siemens rádiót, írógépet és sok más holmit elraboltak. (Nagy zaj.)
-A szentesi kapitányság jelenlegi vezetője, Nagy István, 1945 május 3-án, annak ellenére, hogy Lakos Józsefet a szentesi második számú igazolóbizottság leigazolta, elődjét a mezőhegyesi internáló-táborba szállította. Később hamis vádak alapján átadták a szegedi ügyészségnek, ahol minden vád alól felmentették, ennek ellenére Lakos internálását a szentesi kapitányság nem szüntette meg, sőt Láng és társai felbiztatták a mezőhegyesi rendőröket, hogy Lakost verjék meg minden nap. Mezőhegyesen azonban ennek ellenére egyszer sem bántották.

- Ugyanakkor id. Lakos József a szentesi közellátási hivataltól, egy hónapig nem részesült jegykiutalásban. Érdeklődésére azt az értesítést kapta, hogy a kapitányság vezetőjének, Nagy Istvánnak személyes intézkedésére szüntették be a jegykiutalást, mert Lakos, mint nyugalmazott tanító, munkakerülő. Ez az idősebb Lakos 1919-ben a tanítók szakszervezetének volt az elnöke, éppen a tanácsköztársaság alatt tanúsított szocialista és demokrata magatartása miatt, három gyermekére való tekintet nélkül, B-listára helyezték, főhadnagyi rendfokozatától megfosztották és másfélévig a szegedi Csillag-börtönben tartották bezárva.
- Kérem a belügyminiszter urat, hogy ebben az ügyben a leghatározottabban, a legsürgősebben és a legkeményebben járjon el s tegyen jelentést a Háznak – fejezte be nagy taps között interpellációját Futó Dezső.