Nemzetközi vívóakadémia

Santelli Italo mester által évenkint rendezett nagyszabású nemzetközi vívóakadémia mindig egyik legfontosabb eseménye szokott lenni vívóéletünknek. Ezeken az akadémiákon szoktuk vendégül látni a külföld leghíresebb mestereit és bár ritkábban, kiváló amatőreit.

Ezeknek az akadémiáknak köszönhetjük azt, hogy sportembereinknek alkalmuk volt Pinit, Schiavennit, Sestinit, Pessenát, Kirchoffert, Merignacot, Colombettit és a többieket láthatni, kiknek hazánkban való szereplése nemcsak látványosság számba ment, hanem valósággal megtermékenyítette vívóink tudását és ismereteit.

Az idei akadémia sporttekintetben korántsem volt oly sikerült, mint az eddigiek és pedig főként azért nem, mert hiányzott a clou. A közönség szokva volt hozzá, hogy Santellivel szemben mindig egy világra szóló ellenefelet lásson és Santelli eddig tényleg mindig olyat is hívott meg; de az idén Schiavonni lemondván, nem volt igazán méltó partnere, úgy hogy végül is fivérével, Horatioval kellett utolsó assaut gyanánt kardját összemérni.

Nagy és díszes közönség töltötte meg ezúttal is a Vigadó nagytermét; ott vívóéletünknek minden számottevő tényezője. Az előkelőségek sorában ott voltak: Gróf Andrássy Géza, özv. báró Bánffy Györgynél két leányával, Aczél báróné, gróf Teleki Gézáné és leánya, Almássy Zenke grófnő, az Eötvös baronessek, a Karátsonyi comtessek, herceg Odescalchi Gézáné, Teleki Géza, Tibor, Gyula, és László grófok, báróEdelsheim-Gyulay Lipót, báró Eszterházy Móric, Pallavicini Ede őrgróf, Bethlen István gróf Cusani-Confaliaore olasz követ, Chiera Monte alkonzul, Zsilinszky Mihály államtitkár, aki az akadémia védnökét, dr Berzeviczy Albertet helyettesítette, Szemere Miklós, kisbaári Kiss Ferenc, nemeskéri Kiss Pál, Rosetti Horia román képviselő, Farkas Jenő min. tanácsos, Gerenday György főtanácsos, a MASz. alelnöke, Boncz Ödön min. osztálytanácsos, Latinovits Géza, Hámory László dr. Bolgár Ferencz.


A mérkőzések sorrendje a következő volt:
1. Stand Miklós – Jakabffy Benjamin vitőr
2. Groffits Antal – Penninger Antal kard
3. Gr. Teleki Domokos – Kormoss Kálmán kard
4. Huszár Ernő – Móritz István kard
5. Dr. Porteleky László – Krencsey Géza kard
6. Ghittoni Stannislao – Santelli Italo vitőr
7. Hollóssy Jenő mester – Borsody László kard
8. Bonaveggi Giuseppe – dr. Nagy Béla kard
9. Feriaud Alphonse mester – Santelli mester vitőr
10. Falcetto Ettore m. – Santelli Horatio m. vitőr
11. Gr. Andrássy K. – gr. Andrássy M. vitőr-iskola
12. Groffits Antal – Huszár Ernő kard
13. Makay Izor mest. – Santelli Horatio mest. kard
14. Bonaveggi Giuseppe – Krencsey Géza kard
15. Feriaud Alphonse m. – Volpini Attilio m. vitőr
16. Dr. Müller Camillo – Falcetto Ettore mest. vitőr
17. Santelli Italo mest. – Santelli Horatio kard

A résztvevő külföldi mesterek közül elsősorban Santelli Horatiot kell kiemelnünk. Óriásit fejlődött, amikor utoljára láttuk, úgy, hogy maholnap a legelőkelőbb mesterversenyeken számolni kell vele. Enerzsiája és gyorsasága megközelíti bátyjáét, balkezes volta pedig megkétszerezi tusserejét. Támadásokba adott a tempó-vágásai többnyire fényesen sikerültek, jól szúr, egypár bravuros cseltámadást csinált. Tőrrel, azt hisszük, kevésbé erős, de Falcettoval vívott küzdelme nem adott elég alapot a helyes megítélésre.

Feriaud Alphons (Páris), ki az elmult évben a prágai cseh vívóklubot tanította, karddal nem vívott, mint törvívó a világra szóló nagy mesterek közé nem számítható. Tőrvezetése jó de védekezései nem mindig biztosak.  Corps a corps-ban nem erős, de nagy távolságon igen óvatos. Ghiltoni Stanislao, a bécsi Union Fecht Club második mestere, szintén nem vívónagyság, de azért szabatos, soktudású és elegáns mestervívó.

A hazai mesterek közül Santelli igazán remekelt; olyan assaut, mint aminőt Horatióval vívott, még ő is keveset csinált életében, de teljes mértékben ragyogtatta művészetét Ghittoni és Feriaud-dal szemben is. Óriási a tempó kitörései, fenomenális riposztjai, kérlelhetetlen erélye zajos tapsokra ragadták a nézőket.


Rögtön utána Hollóssy Jenő és Borsody László assaut-ját kell kiemelnünk mint amely a legnagyobb tetszést aratta. E két fiatal mester mestergárdánknak lassankint nemcsak reménye, de dísze is lesz. Mindkettőt imponáló tudás és kitűnő technika jellemzi. Hollósy talán erősebb valamivel tusra, de Borsody szebb formára. Makay Izor pozsonyi mester folyton fejlődő tudása nagy szorgalomról és alapos tanulmányról tesz tanuságot. A balkezes Santelli Horatioval szemben nem fejthette ki egész képességét, de amit mutatott, az széleskörű ismeretekre és perfekt technikára vall. Volpini Attilio tőr assatjában Feriaudda-dal szemben szép formát és preciz iskolát mutatott. Falcetto époly nagy haladásnak néz nálunk eléje, mint Santelli többi eddigi segéde.

Mester-clou hiányában a közönség érdeklődése a két idegen amatőr, Bonaveggi Giuseppe és Müller Camillo dr.  felé fordult. Összehasonlítások okából mindneki azt kérdezte, hogy minő helyet foglal el Bonaveggi hazája vívói között. Megfelelhetünk rá: elsőrangút.

Amatőreink sikere egy ily elsőrangú olasz versenyvívóval szemben örvendetes tanusága kardvívásunk világraszóló magas színvonalának.

Müller Camillo dr., bár  programmon Portelekyvel volt összeállítva, nem volt hajlandó amatőrrel vívni, hanem olasz mestert kért és kapott magának ellenfelül Falcetti személyben.

Porteleky nagyon szépen vívott; ma már nem olyan erőszakos, mint volt csak néhány év előtt is, de ahelyett növekedett technikája és tudása, amihez kezének hihetetlen gyorsasága járul. Krencseyvel vívott mérkőzése egyik volt az est fénypontjainak.

Az akadémiát jól sikerült bankett követte.