Ki felelős a kunmadarasi pogromért?

Feltűnő ellentét Tömpe rendőrezredes nyilatkozata és a hivatalos rendőri sajtóközlemény között – Szombaton 10 órakor a gyász jeléül egyperces munkaszünet a fővárosban

Az ország közvéleménye a legnagyobb megdöbbenéssel fogadta azokat a híreket, melyek az elmúlt napok során beszámoltak az eléggé el nem ítélhető kunmadarasi eseményekről.

A felszabadulás óta nem ez volt az első eset, amikor kisnyilasok hada megtámadta és megverte a zsidókat. Egy bizonyos: a kisnyilasok széles tömegének megnyerése érdekében a Független Kisgazda Párt soha egyetlen lépést nem tett, érdekükben egyetlen beszédet el nem mondott. A koalíció miatt még azt sem firtattuk az elmúlt hónapokban, hogy vajon melyik pártban is húzódtak be tömegesen a kisnyilasok s ma milyen színű tagsági igazolvánnyal rendelkeznek?

Azt viszont soha nem állítottuk, hogy talán éppen a mi pártunkban nem lennének, mert oda is beszivárogtak, de felelősségünk teljes tudatában tagadjuk, hogy az eddig megvert zsidókat kisgazdapárti igazolvánnyal ellátott párttagjaink bántották volna. A magunk állítása mellett szólhatnak mindazok, akiket eddig a „kisnyilasok” tettleg is bántalmaztak. A Független Kisgazda Pártnak emiatt nem kell szégyenkeznie. De igazságunkat még az is alátámasztja, hogyha másként lenne, bizonyára akadt volna napilap, amelyik ezt megírná.

Éppen ezért nem mehetünk el szó nélkül a vidéki főkapitányság politikai osztályának 20. számú sajtótájékoztatója mellett, amely ravasz csomagolásban igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha a kunmadarasi eseményekért a Független Ifjúság és a Kisgazda Párt volna kizárólagosan felelős.

Pártunk részéről csak ma utaztak le képviselők, akik hivatottak lesznek a pártközpont részéről a vizsgálatot lefolytatni s arról a pártvezetőségnek jelentést tenni. De addig is meg kell állapítanunk, hogy a rendőrségi sajtótájékoztatón Tömpe rendőrezredes maga jelentette ki, „a verekedésben minden pártbeli részt vett s ezért nemcsak a kisgazdák felelősek”. Ha ezt mondja a politikai osztály vezetője, akkor miért kellett ugyanannak a politikai osztálynak sajtótájékoztatójában a felelősséget kizárólagosan a Kisgazda Párt felé terelni? Lám, a Szabad Nép már a sajtótájékoztatón is túlment, elfelejtkezve a sajtó-, illetve az újságíróetikáról, amely elvárja és megköveteli: igazat írj! Csak ennek hiányában érthető a sajtótájékoztatót is túlhaladó rosszindulatú ferdítés.

Tömpe ezredes a szóbeli beszámoló kapcsán még azt is közölte, hogy a letartóztatottak száma már elérte a százat. Vajon lehetséges lenne, hogy a bűnösök nagyobb százaléka is kisgazdapárti volna? Vajon lehetséges, amikor Tömpe ezredes ezt is kijelentette, hogy a dolgozó parasztok nagyobb része az események ideje alatt nem tartózkodott a faluban, hanem kint a határban dolgozott. Egyszóval ne hamarkodjuk el sem szóban, sem írásban mondanivalónkat és inkább várjuk meg a vizsgálat teljes, tárgyilagos eredményét. Várjuk meg többek között azt is: végeredményben kik voltak azok, akik a zsidólakásokat kifosztották? A magunk részéről nem zárkóztunk el, ha akár név és pártállás szerint is közölni fogják a hiteles névsort. De addig, míg nincs minden tisztázva, minden rosszindulatú, tendenciózus hírt, a párttal szemben elkövetett hitelrontási kísérletet a leghatározottabban visszautasítunk.
Ennyit egyelőre az igazság kedvéért.

A Zsidók Társadalmi Szövetségének deklarációja

Ami Kunmadarason történt, nemcsak a magyar zsidóság fájdalma. Orvtámadás a humanizmus és a magyar demokrácia ellen. A kunmadarasi halottak nem csupán a zsidóság újabb vértanúi, hanem veszteségei annak az emberiségnek, amelynek minden dolgozó, becsületes tagja egyforma érték. Meggyőződésünk, hogy a magyar nép együttérez velünk abban a gyászban, amely mártír-hittestvéreink sírja felett szívünket betölti. A magyar zsidóság még ebben az órában is hisz és bízik abban, hogy Kunmadaras a nagy tragédia utolsó jelenete volt.
Május 25-én, szombaton délelőtt 10 órakor a Dohány-utcai templomban tartandó istentiszteleten egyházi elnökük, dr. Hevesi Ferenc főrabbi emlékezik meg minden igaz ember fájdalmáról. Ezúton hívjuk fel hittestvéreinket, hogy ezen az istentiszteleten jelenjenek meg. Kérjük a munkaadókat, adjanak alkalmat zsidóvallású alkalmazottaiknak az eljövetelre. Az ország valamennyi zsidó templomában ugyanakkor elhangzó ima nemcsak a zsidó lelkek fohásza lesz, hanem mindazoké, akik gyászunkban osztoznak.

Magyar Zsidók Országos Társadalmi Szövetsége.

A Magyar Zsidók Országos Társadalmi Szövetségének vezetősége a szombati gyászünnepséggel kapcsolatosan a következőket mondotta:
- Egy percig sem akarjuk, hogy az újjáépítés nehéz munkájában megálljon a kereskedelmi élet és a termelés. Csupán arra kérjük a zsidó és más vallású munkaadókat, hogy engedjék el zsidó alkalmazottaikat a Dohány-utcai templomban rendezendő gyászünnepségre, amely 10 órakor kezdődik. Arra kérjük másvallású kereskedőit és munkásait, hogy ugyanakkor az emberi együttérzés jeléül egy percig szüneteltessék a munkát.