Ítélet a bileki katonai ügyben

A múlt év nyarán a megszállt tartományokban levő magyar bakák közül a komáromi ezred egyik zászlóalja Bilek közelében tartott gyakorlatokat oly hőségben, hogy többen napszúrás következtében meghaltak és sokat kórházba kellett vinni. A szomorú eset eléggé ismeretes.

A tisztek ellen a katonai bíróság megindította a vizsgálatot, a szarajevói bíróság meg is hozta az ítéletet s azt felküldték Bécsbe a katonai törvényszékhez, mely a király elé terjesztette.

A vizsgálat több főtisztet állított törvény elé. Az ítélet most került nyilvánosságra. Kezdetben a következő személyek ellen indították meg a vizsgálatot: Dragoni vezérőrnagy, Grünzweig és Török ezredesek, Baczinszky alezredes, Redelku és Janchi őrnagyok ellen.

A katonai bíróság Grünzweig alezredest öt havi és Török ezredparancsnokot kéthavi fogházra ítélte. A mi Török ezredest illeti, magyarosan hangzó neve mellett is alig tud néhány szót magyarúl. Régi osztrák katona-családból való. Őt okolják a szerencsétlenségért. Gyakorlat közben Török ezredparancsnok maga is hírtelen rosszúl lett s haza lovagolt Bilekbe.

Az ezredparancsnokságot Grünzweig alezredes vette át, a ki a kapott utasítás meg nem tartása miatt elkövetett hibát ugy akarta jóvátenni, hogy a 37 fokos meleg daczára a legénységet gyorsított menetelésre kényszerítette, mindaddig, míg az ezrednek az egy harmada teljesen kimerűlve ki nem dőlt.

Az ő elitélése a szolgálati szabályzat figyelmen kívül hagyása miatt történt, mert elmulasztott a parancsnoksága alatt álló legénység egészségéről s kíméléséről gondoskodni. Jaschi őrnagyot felmenették. Úgyszintén a többi tiszteket is.