Zichy Mihály 75-ik születésnapja

Zichy Mihály e hó 15-ikén érte meg 75-ik születésnapját. Félszázada elmúlt, hogy a minden ízében magyarnak maradt művész Szent-Pétervárott él, a hol művészetét a legnagyobb elismerés kiséri.

Az ünneplés elől Zichy kitért, fölhasználva a czári udvarnak Livádiában időzését. Az orosz lapok a legmelegebb hangú czikkekben fejezték tehát ki a nagyrabecsülést a művész iránt, ki az oroszok nagy költőit illusztrálta, ezenkívül, hogy a czárok életének és az orosz nép sajátságainak oly művészi képeit rajzolta és festette le.

Közölték bő életrajzát és tisztelettel jegyezték föl, hogy magyar nemzeti voltában hazájának szolgálatában maradt. Üdvözlésére levelek és táviratok egész özöne érkezett Livádiába.