Plehve belügyminiszter meggyilkolása

A gyilkosság julius 28-ikán reggel 9 óra 40 perczkor történt, mikor Plehve miniszter a vasuthoz hajtatott, hogy a czárhoz menjen kihallgatásra. Mint rendesen, kocsija előtt és mögött a rendőrség szolgálatában álló bérkocsisok hajtottak, mindkét oldalon pedig bicziklis titkosrendőrök haladtak.

Az Izmailkovszki-prospekt nevű utcza utolsó házánál, közvetlenűl az Obvodino-csatornán át vivő híd előtt a miniszter kocsijának útját elállotta egy fiatal ember, a ki a vasuti alkalmazottak egyenruhás sapkáját viselte és bombát hajított a kocsi alá, a hol irtózatos dörejjel felrobbant és a kocsit szerteszét tépte. A miniszter s a kocsis meghaltak. Az utczán járók közül sokan megsérültek.

A borzasztó esemény a Varsó városához czímzett fogadó előtt történt. A kocsisnak a bomba leszakította jobb karját, a miniszter teste kirepült a kocsiból. Plehve koponyája behorpadt, arczának jobbfele eltorzult, jobbkarja tőből leszakadt. Megsérült egy asszony is, a ki jajkiáltással esett össze. Egy gárdakapitány épen arra járt, a fejére rázuhant a bak. A környéken levő házakban az ablakok mind izzé-porrá törtek. A rendőrök a merénylőre vetették magukat és letartóztatták.

A merénylő maga is sulyosan megsérült, de hirtelen nem lehetett tudni, hogy a bomba szilánkjai sebezték-e meg, vagy öngyilkosságot akart elkövetni. A merénylet elkövetője egy szőke fiatal ember, a ki vasutas sapkát viselt, délelőtt tizedfél órakor érkezett a vendéglőbe, a hol teát és pálinkát kért. Plehve minden csütörtökön délelőtt tiz órakor Peterhofba szokott menni, hogy a czárnak jelentést tegyen. A merénylő megleste ezt az időpontot és mihelyt a miniszter kocsija mutatkozott, az utczára sietett és a bombát a kocsi alá hajította.

A robbanás annyira megrázkódtatta a levegőt hogy sok arra járó ember földhöz vágódott. Plehve azonnal meghalt, a bomba szétzúzta koponyáját és mind a két karját, s borzasztóan megcsonkította egész testét. Egy rendőr a holttestet befödte köpönyegével s aztán a pályaudvar elsőosztályú várótermébe vitte. A merénylőnél állítólag még egy másik bombát is találtak.

A merénylőt sulyos sebesülése miatt nem lehetett kihallgatni, iszonyú kinokat szenvedett a hasába furódott bombaszilánkok miatt. A bomba vasszegekkel volt megtöltve. A merénylőt kétszer is megoperálták, mire jobban lett. Julius 30-ikán már túl volt a veszélyen. Vallani azonban nem akart, még a nevét sem mondta meg.