A csetneki rablógyilkosság

A rimaszombati törvényszék előtt folyt vizsgálat a dúsgazdag Kerepessyné és házvezetőnője meggyilkolásáért.

Eddig még nem bizonyult be, hogy a meggyilkolt öreg asszony unokája, Sebők Iván bérelte volna föl a gyilkosokat, így akarván megakadályozni, hogy Kerepessyné megváltoztassa korábbi végrendeletét. De Sebők Iván még mindig vizsgálati fogságban van.

A két gyilkos, Fafrák és Rigó bevallották a gyilkosságot, de Sebők Ivánt mondják felbujtónak. Fafrák János, a kit a meggyilkolt urnő nevelt föl, egy beteges, töpörödött alak, a gyilkosság éjjelén szörnyű munkájától megborzadva, a helyszínén annyira rosszul lett, hogy el is ájult s mikor magához tért, Rigó Gyula, a zömök mészárosfiu, őt agyonütéssel fenyegette s azt mondta:

* Már benne vagyunk, akár Csernochnéval (ottani gazdag özvegy kereskedőné) és Sebők Pállal (Iván atyjával) is végezhetnénk ma éjszaka!*


Elhagyván véres munkájuk színhelyét, elváltak egymástól és Rigó Gyula a gyilkosság után való reggel ugyanazokkal a hentes-szerszámokkal, a melyekkel gyilkolt, a vasuti állomáson disznót vágott. Özv. Kerepessyné temetésén Fafrák, mint az urnő nevelt fia, keservesen zokogva ment a koporsó után s közelébe furakodott Rigó is.

A temetésen történt, hogy valaki hangosan ez a megjegyzést tette: *Ezt senki más nem tehette, csak Iván!* Állítólag e megjegyzés döntötte Sebők Ivánt bajba, mert a megjegyzést a két suhancz hallotta s a mikor a bűnük napfényre került, hogy magukat védelmezzék, Sebők Ivánt is belekeverték.

Sebők Iván állhatatosan védekezik a szörnyű váddal szemben. Fogságában nyugodtan viselkedik. Mikor tudomására hozták, hogy feleségét és gyermekét atyja, Sebők Pál, gyöngéd gondozásba vette, így szólt: * Most szereti már őket, mikor én nem tapasztalom.*

A törvényszék november 17-ikén elutasította Sebők Iván kérvényét a vizsgálati fogság ellen. Kerepessyné végrendeletét szintén ekkor hirdették ki s eszerint Sebők Ivánnak 10,000 forint, a csetneki birtokrész és a szögleti 200 holdas birtok fele testálhatott, mert bátyja, Sebők Zoltán, kinek a vagyon másik fele jutott, egy évvel ezelőtt meghalt, így az egész birtok Ivánra maradt.