Koburg Lujza elszöktetése III.

A szökés részletei.

A 46 éves, már szürkülő haju, de még mindig szép alaku herczegnő szerencsésen elmenekült fogságából. A szöktetés úgy látszik évek óta elő volt készítve a belgákból, francziákból alakult részvénytársaság adta a pénzt. A belgáknál közreműködött az a nagy ellenszenv is melylyel Lujza herczegnő atyja, Lipót király ellen viseltetnek, ki leányait is megtagadta anyai jussolból.

A szökéstWeitzer intézte, ugyanaz, a ki a herczegnő szállása alatt bérelt szobát, s a ki a bejelentő lapra azt írta, hogy vendéglős Gráczból. Weitzer gondoskodott automobilról.

A szökés utáni reggelen Weitzer szobájában találták meg a herczegnő kesztyűjét s ez tette bizonyossá az eltünt Weitzer részességét, ki távozásakor fogadói számláját sem fizette ki, az összeget csak később küldte el.

A herczegnő szobájának zárát valószínűleg álkulcscsal nyitották ki. A herczegnő lement Weitzer földszinti szobájába, a melynek ablakán át kiszökött a szabadba. Ez éjjel félegy és egy óra között történhetett.

Künn készen állott a kocsi, melyben Mattasich várakozott és Hofba mentek, Onnan vasuton folytatták utjukat Münchennbe. A kocsis, a ki a szökevényeket Hofba vitte, 20 márkát kapott azért,hogy reggelig ott vesztegeljen.

Lujza herczegasszony utazóruhát öltött magára a szökés előtt. Körülbelül hét-nyolczezer márka készpénz volt nála. Az ékszer, a melyet magával vitt, egy negyed millió márkát ért.

A Weitnerhof körül őrködő egyenruhás rendőrök semmi gyanusat nem vettek észre. A szálló előtt egy polgári ruhás rendőrhivatalnok is volt állandóan.

A Weitzer József voltaképen vendéglős Bécs mellett Florisdorfban, ki most sokat beszél a szökésről. Azon az estén, mikor Lujza herczegnő a szökésre készült és csomagolt. Weitzer zongora mellett bécsi dalokat énekelt olyan hangosan, hogy a szálló személyzete odagyűlt az ajtaja elé hallgatózni.

Ezalatt a herczegnő feltűnés nélkül rakosgathatott a szobájában. Weitzer, a ki most már vendégei körében van, jó kedvvel beszéli el a szöktetés részleteit. De hogy hová menekültek, arról nem szólt, csak annyit mondott, hogy a herczegnő és Mattasich biztos helyen van.

A herczegnő elmebajáról terjesztett hír alaptalan. Nagyon is okos asszony. A szöktetésnél ott volt Mattasich is és még valaki, a kit Weitzer nem ismer.

A herczegnő éjjel felnyitotta ajtaját s minden őrzőjének ajtaja előtt végig ment a folyosón czipő nélkül; lejutott a földszintre Weitzer szobájába, a hol Mattasich is várta. Gyorsan czipőt húzott. Még egy harmadik úr is volt, két kofferrel. Az ablakon át mentek ki a szabadba.

Hatszáz lépést mentek, mikor elérték a kocsit. Az automobilt nem használták, azt csak félrevezetés okáért szerepeltették. A herczegnő nyugodt és bátor volt. A kocsiban ott volt Stögerné is. Egyenesen Hofba hajtattak.

A szökés részleteit Mattasich a herczegnővel julius 28-án a drezdai képtárban beszélte meg, ugyankkor határozták el a szökés napját is, a melyet azonban egy nappal el kellett halasztani, mert a herczegasszony a szigorú felügyelet miatt nem tudott elkészülni értéktárgyainak becsomagolásával.

A herczegnő azzal a beavatott úrral jóelőre érintkezésben állott és szóval válaszolt leveleire. A herczegasszony szobáját éjszakára kulcscsal zárták be kívülről, mint valami fogolynak a czelláját, tehát álkulcsot kellett hozzá készíteni.

Erről egy elsteri úr gondoskodott. A környezet azonban gyanút fogott és egy nap a herczegasszony ajtajáról levették a zárat s újat tettek rá. Hamarosan másik álkulcsot szereztek....