A hónap rövidhíreiből

Kigyulladt vonat

A Zimonyból Ujvidékre menő vegyesvonaton deczember 22-ikén délután nagy baleset történt.
A vonat a nyilt pályán robogott, a mikor egy harmadik osztálybeli utas egy üveg benzint elejtett. A padlón egy elhajított gyujtó hevert, a mitől a veszedelmes folyadék lángra lobbant s ettől a kocsi is tüzet fogott.

Nagy zűrzavar támadt.
Miközben néhányan égési sebeket kaptak, mások pedig megrémültek, egy utas a lábát törte. Egy asszony rémületében kiugrott az ablakon, de csodálatosképen nem történt semmi baja. A vonatot végre is megállították. A kigyuladt kocsi ropogva égett, elpusztult minden porczikája, csak épen a vasrészek maradtak meg.


Amerikai magyar tótok szerencsétlensége 

Észak-Amerika Maryland államában, Ordtownban ötven magyarországi származású tót munkást ért halálos katasztrófa. A tótok egy vasuti vállalatnál voltak alkalmazva s egy nagy faházban laktak, mely petroleumos hordók fölrobbanása következtében összeomlott. Ötvenen voltak a házban férfiak, nők és gyermekek s mindnyájan odavesztek.


Jó cselédek megjutalmazása


A főváros nagyjótékonyságú néhai polgára, Rokk Szilárd
többi közt oly alapítványt tett, hogy annak kamataiból tizennyolcz régen szolgáló és hű cseléd számára egyenkint száz koronát oszthat ki a fővárosi tanács.

Január 11-ikén Almády Géza tanácsos osztotta ki az idei jutalmakat a tizennyolcz cseléd közt.
Szép beszédében hangoztatta, hogy a kötelességét teljesítő ember, legyen bármily helyzetben is, méltán megérdemli, a megfelelő jutalom mellett, a tiszteletet és nagyrabecsülést. Külön emlékezett meg Csillag Margitról, a ki Kunitzer Károly budapesti ügyvéd családjánál negyven és fél éve szolgál, s kiről a család azt a bizonyítványt mondta, hogy „kiérdemelte a becsülést és szeretetet.”


A tél


Az időjárás minálunk épen uj esztendőre vált keménynyé.
Deczember három utolsó napján Európa nyugati részében rendkívül havas téli vihar dühöngött. A franczia, angol, német partokon sok hajó szerencsétlenül járt. Londonban a szélvihar a Temze folyót annyira vissza nyomta a városba, hogy partjain veszedelmes áradások támadtak. Ausztria hegyes vidékein is nagy károkat tett a vihar.

Triesztből irják, hogy az óriás vihar következtében Kühlenberg és Dornegg között egy husz kocsiból álló tehervonat lezuhant a töltésről. A kocsik legnagyobb része megrongálódott. Hamburgból jelentik, hogy a viharnak negyvenhárom ember esett áldozatul. 

Hófúvás

Zemplénmegyében, mint január 16-ikánról jelentik, a nagy hófúvás következtében a vonatok S.-A.-Ujhely és Varannó között rendetlenűl közlekednek. Szacsur község előtt a vasút nyolcz méter magas hótömegben elakadt. Az utasok közül egy a nyílt pályán megfagyott.