Az antitröszt-mozgalom Amerikában

Az Egyesült-Államokban a legutóbbi elnök-választást a trösztök megrendszabályozásának kérdése dominálta.
Tudott dolog, hogy az amerikai Unióban a legkülönbözőbb tőkeegyesülések és ipari kötelékek valóságos monopolisztikus helyzetet vivtak ki maguknak, amelynek káros hatásai oly annyira érzékenyen sujtják elsősorban a fogyasztó közönséget, hogy mind hangosabban és erélyesebben igyekezett utat törni magának az a törekvés, amely a trösztök törvényhozási szabályozását tűzte ki célul.

E törekvések szószólói a legutóbbi elnök-választás alkalmával a demokrata Parker körül csoportosultak, aki a trösztök elleni harczot nyiltan hirdette.
Ellenjelöltje Roosevelt, ezzel szemben igen diplomatikusan indifferens álláspontba helyezkedett a trösztök dolgában és ezzel biztositani tudta a maga részére a „tröszt-mágnások” óriási hatalmát, befolyását és nem csekély számu szavazatait, amelyek meg is szerezték részére az elnöki széket. 

Világos, hogy a tröszt-párt már a választásokkor is tudatában volt annak, hogy Roosevelt feltétlen támogatására nem számíthat.
De igen bölcsen azt vélték, hogy jobb, ha oly jelöltre adják szavazatukat, aki a tröszt-ellenes mozgalom hullámai közepette legalább nem határozott ellensége a trösztnek, semhogy nyilt ellenfelüket támogassák. Minthogy azonban a jelenlegi elnök a legközelebbi választáskor már nem jöhet tekintetbe, most nincs többé mit tartani a trösztökről és igy bizvást követheti már jobbik meggyőződését, hogy az Unió trösztjei tényleg megérettek a törvényhozási szabályozásra.

A dolgok ily állása mellett a tröszt-pártot magát sem lepte meg, hogy Roosevelt az anti-tröszt mozgalom élére állt.
Ezzel olyan utra lépett, amelyen, ha tulkorán meg nem áll és célt ér, halhatatlan érdemeket szerezhet magának. 


A folyamatban tett kormányakciónak minden esetre meg lesz az a nem lebecsülendő eredménye, hogy a tröszt-hatalmasságok fölocsudnak majd mérhetetlen elbizatkodottságukból, engedni fognak határt nem ismerő gőgjükből és mérsékelni fogják üzleti manipulációik hajmeresztő merészségét. 

Szóval szerényebbekké lesznek és már maga ez elegendő arra, hogy az amerikai Unióban megindult tröszt-ellenes mozgalmat teljesen eredménytelennek ne mondhassuk.