A klasszika filológia jövője

A Magyar Tud. Akadémia február 20-iki ülésén melyet dr. Heinrich Gusztáv elnöklete alatt tartottak, Pecz Vilmos egyetemi tanár, mint rendes tag, székfoglaló értekezést olvasott föl „A klasszika filológia jövője, tekintettel hazai viszonyainkra” czímen.

Abból indult ki, hogy korunk nemcsak azért idegenkedik a klasszikus tanulmányoktól, mert művelődésünk s az antik világ között egyre nagyobb a távolság; hanem klasszikai filológusaink merev és makacs konzervativizmusa miatt is.

A klasszikai filológusok nagy többsége hallani sem akar arról, hogy az antik görög és latin világot ki kell egészíteni a modern görög és a középkori latin világ tanulmányozásával, s így a klasszikai filológiát kapcsolatba kell hozni a modern művelődéssel.

Pecz egy évtiezed óta ebben az irányban dolgozik egyetemünkön. Felolvasása végén két indítványt tett: állíttassék tanszék a budapesti egyetemen a közép- és ujkori latinság számára, különös tekintettel a magyarországi latinságra; és irassék meg a klasszika filológiának a közép- és ujkori görög és latin filológiával kiegészített kézikönyve.

Ezután Némethy Géza mutatta be kéziratban Tibullus római költő új, latinul kommentált kiadását, a melyet az Akadémia ad ki még ez év folyamán. Tibullusnak 1835 óta nem jelent meg újabb magyarázata.