A Magyar Néprajzi Társaság közgyűlése

Márczius 22-ikén tartotta meg Szalaí Imre elnöklésével a Néprajzi Társaság évi közgyűlését, a melyen Berzeviczy Albert kultuszminiszter és Zichy Jenő gróf is résztvettek. Szalay Imre elnöki megnyitójában főként azt a fontos szerepet fejtegette, a melyet az etnográfia, mint a történet segédtudománya a népek őstörténetének földerítésében játszik.

Felhívta a tagok figyelmét az Oroszországban létesített középázsiai Nemzetközi Egyesületre, melynek munkálkodása kiváltképen bennünket, magyarokat érdekel, a kik folyton kutatjuk az őshaza eredetét. Majd bejelentette, hogy a kormány átengedte a városligeti iparcsarnok egy részét a Nemzeti Muzeum néprajzi gyűjteményének, s így néprajzi muzeumunk jobb elhelyezést nyer.

Dr. Sebestyén Gyula főtitkár évi jelentésében részletesen ismertette a társaság mult évi munkálkodását. A társaság tagjainak ujabb munkái közül fölemlítette gróf Zichy Jenő ásziai utazásáról közelebb megjelent nagy kötetét s Vikár Bélának Somogymegye népköltéséről most megjelent könyvét s a finnek nemzeti époszának, a *Kalevalá*-nak teljes fordítását.

Megemlékezett a vidéki múzeumok szaporodásáról; ilyen etnográfiai jellegű múzeumok újabban Déván, Máramarosszigeten, Miskolczon, Nagy-Enyeden, Temesvárt, Veszprémben és Zomborban támadtak. Ilyen a Szamosujváron nemrég alapított örmény múzeum, stb.

A pénztárnok és könyvtárnok jelentése után végül a választásra került a sor. Az eddigi elnököket és tisztikart választották meg ujból. Választottak azonkívül negyven fővárosi és tíz vidéki választmányi tagot.