Gőzhengerek szállitása

A kereskedelemügyi miniszter a beruházási törvény keretein belül végrehajtandó közuti épitkezésekhez, illetve az utak egyengetéséhez szükséges gőzhengerek beszerzése iránt is intézkedett és pedig mindazon vármegyékben, amelyekben az épitkezések megindultak.

Egyelőre mintegy 30 henger fog beszereztetni, amelyek szállitására Ganz és Társa, a Budapesti szivattyu és gépgyár, Frigyes főherczeg tescheni gyára, John Fowler és a Ruston Proctoe czég pályáztak.

Magyarországon eddigelé összesen mintegy 30 gőzhenger van 42.000 km épitett közuthoz. Ezekből 12 az államé, Budapest székesfővárosé 2, John Fowleré 8, a többi más vállalkozóké, illetve törvényhatóságoké. A vállalkozók 60 korona napi kölcsöndijért (10 munkaórát számitva) szokták kölcsön adni a gőzhengereket.

Angliának 300.000 km, vagyis hétszer annyi közutja van,mint Magyarországnak, de gőzhengereinek száma is több 3000-nél. Itt minden 100 km utra esik egy henger. Ezen arány szerint Magyarország 42.000 km utja 420 gőzhengert igényelne, pedig – hej! – de messze állunk ettől a számtól!

Nálunk – ugy látszik – még beláthatatlan időkig fogják a lovakkal vontatott hengereket mint technikai ritkaságot bámulni s az utakra szórt kavicsot csak a rája vetődő kocsik fogják ezután is a legtöbb helyen tömöriteni.

A gépgyárosok orsz. szövetségének figyelmét hivjuk fel ezuttal arra, hogy a modern utépitéssel és utfenntartással kapcsolatos gépészeti berendezések igen jelentékenyen befolyásolnák gépiparunk jövedelmét, ha erre nyomatékosan rámutatna és a gyárak e gőzhengereket, sárhuzó- és seprőgépeket kedvezményes árakon és feltételek mellett kinálnák a megyei és városi utfenntartó törvényhatóságoknak.

Ha csak 63 vármegye egyenként 2 gőzhengert s a városok összesen 25 hengert rendelnének, már ezzel mintegy 2 és fél millió koronás üzletre volna kilátás.