Egy politikai röpirat botrányai és bonyodalmai

Hetek előtt Berlinben egy németnyelvű röpirat jelent meg. Egy kis nyomdából került ki, a magyar válsággal foglalkozott s a czíme ez; „A magyar válság és a Hohenzollernek”. Szerzőjéül dr. Zeyring tanár volt megnevezve.

Ez a politikai kis füzet a magyar nemzetnek való királyával való viszályának megoldására azt ajánlja, hogy a Habsburg-dinasztiát meg kell fosztani a magyar tróntól s helyébe Hohenzollern herczeget kell ültetni.

Abból magyar dinasztia lenne, mint a Romániában uralkodó Hohenzollern ágból. A röpiratot megküldték Bécsbe a kabinetirodába, a közös, az osztrák minisztereknek, a magyar kormány tagjainak, a képviselőknek a budapesti és bécsi hirlapoknak.

Nem ritka dolog, hogy külföldi hirlapok politikai elmélkedések és vélemények az osztrák-magyar kettős birodalom szétoszlását hirdetik és a magyar trónon Hohenzollern ivadékot vélnek látni.

A Zeysig féle röpirat akkor kezdett nálunk érdeklődést kelteni, mikor egy-két lap arra czélzott, hogy ezt a röpiratot nem berlinben irták, ott csak nyomtatták, ez Budapestről ered, nincs is Berlinben és Németországban Zeysig nevű professzor.

Az egyik lap azt a gyanut fejezte ki, hogy a röpirat szerzője Weisz Julián budapesti német lapszerkesztő, ki gróf Apponyi Alberttel is összeköttetésben áll. A gyanú tovább terjedt, báró Bánffy Dezső nevét is körülvette, s azt a föltevést terjesztették, hogy itt az ellenzék fenyegetőzött vizsgálatok indultak meg magán úton, rendőrileg, mert a röpirat felségsértést, hazafiúi hűtlenséget foglal magába, a mi törvényesen üldőzendő.

Az ismeretlen szerzőt a fővárosi rendőrség szeptember 10-ikén este Zigány Árpád személyében letartóztatta. Ez egy tehetséges iró, de kalandor s nem egyszer volt már baja rendörséggel és bírósággal. Letartóztatása óta aztán egymást érik a legkülönbözőbb bonyodalmak, sőt botrányok, melyek a politikába tartóznak.

Zigány csak ebben az esztendőben hat politikai röpiratot írt a kormány mellett, a szabadelvűpárt ellen és mellett, báró Bánffy ellen. Az üldözőbe vett röpiratot állítólag báró Bánnfy iratta a szolgálatra kész tollvitézzel, s ennek bebizonyítására nagy törekvés nyilvánult.

Zigány hir szerint a rendőrségen azt vallotta, hogy Bánffy rendelte nála a röpiratot, még pedig azzal a szándékkal, hogy ezzel Bécsben elérjék a kiegyezést és a király a legenyhébb ellenzéket, báró Bánffy új pártját bizná meg a kormány alakításával.

Zigányra egyik hirlapiró társa hivta föl a rendőrség figyelmét. Bánffy egy levelét is megtalálták nála, de e levél tartalma ma sem ismeretes.