Magyar remekírók

Irodalmi életünkben nagy jelentőségű esemény a "Magyar Remekírók" czímű nagy irodalmi vállalat megindúlása, melyről a mult év végén már megemlékeztünk. Akkor még csak a tervezet alapján méltathattuk e nagyszabású vállalkozást, most azonban örömmel jelenthetjük, hogy öt kötetből álló első sorozata már megjelent.

A közönség mostmár közvetlenűl megismerkedhetik e kötetekkel, melyek világos fogalmat nyújtanak a szerkesztés elveiről, a kitűzött czélról s azokról módokról, melyekkel e czélt el akarják érni.

E vállalatnak az adja meg a nagy fontosságát, hogy szétviszi a közönség legszélesebb rétegeibe a magyar irodalom remekeit, eltölti szellemükkel a nemzet lelkét s ezzel hathatós tényezőjévé válik a szellemi életünk jövő fejlődésének.

Egészséges fejlődés bármely téren csakis a folytonosság alapján lehetséges, csakis úgy, ha a múlt talajába ereszti gyökereit a jövő s a múlt szellemétől termékenyűl meg. Haladásunknak ezt az alapját meg kell őriznünk egész mívelődésünkben s legkivált irodalmunkban s ezt csak akkor tehetjük, ha a múlt nagy szellemeinek eszméi a mívelt közönség közkincsévé válnak, gondolkozását, érzését megtöltik nemzeti tartalommal, fogékonynyá teszik a nemzeti eszméyek megértésére, a haladás eszközeinek felismerésére, megóvják a káros s a magyar szellem tisztaságát, eredetiségét veszélyeztető idegen hatásoktól.

A nagy költők, írók ismerete a legerősebb védelem a téveszmék és káros irányok ellen, a nagy költők szellemi légkörében tisztúlt ízlés legjobb vezető a jelen irodalmi termékeinek értékelésében. Hogy egy jól szerkesztett és gondosan megválogatott gyűjteményes kiadás mennyire előmozdítja a nagy költők ismeretét, azt nem szükséges bizonyítani.

A magyar szellemi életnek legszebb virága a költészet. Semmiféle téren oly nagy sikerrel nem vettünk részt a művelt nemzetek kulturális versengésében, semmiféle téren nem közelítettük meg annyira a legfejlettebb népek szinvonalát.

Vannak nagyjaink, a kik nemcsak a mi lelkünkben gyujtottak világosságot, nemcsak a mi elménkben keltettek eszméket, hanem világirodalmi magasságra emelkedve, műveik az emberiség közkincsévé váltak s áttörve az ország határsorompóit, ledöntve a nyelvek különbözőségének korlátait, bevilágítják az egész emberiséget, hathatós munkásaivá válnak az általános emberi művelődés előhaladásának.

Ezek a nagy szellemek, a magyar érzés és magyar gondolat eszményi képviselői, a magyar nemzet legnagyobb büszkeségének tárgyai. Élő bizonyítékai annak, hogy a magyar nemzet, a mint a harczok terén védője volt az európai mívelődésnek, a kultúra békés mezején is méltó munkatársa tud lenni a nagy nemzeteknek.

S e nagyjaink ismerete, tanulmányozása fontos nemzeti ügy, a míveltség elsőrendű követelménye. A "Magyar Remekírók" vállalata ezt mozdítja elő, a mikor belefoglal kereteibe irodalmunkból mindent, a mi örök életű, a minek olvasása nemcsak szükség, hanem gyönyör is .