Meggyilkolt országgyűlési képviselő

Szörnyű boszút állt egy Ulrich János nevű bácsalmási gazdaember Szabadkán Miloszavljevics Milán országgyűlési képviselőn a ki mint ügyvéd, állítólag kiforgatta vagyonából.

Körülbelül ugyanaz ez az eset, mint nehány évvel ezelőtt történt, a mikor két szerb hasonló okból verte agyon Eremits Pál orsz. képviselőt. A nagy feltünést keltett rémes gyilkosságról ezeket irják:

Miloszavljevics október 21-ikén délben egy órakor Braun Henrik szabadkai szerkesztővel kijött a Szent Teréz-templommal szemben levő lakásáról. A mint a plébánia templom elé értek, hátulról óriás ütés érte a képviselő fejét, a ki az ütéstől eszméletlenűl összeesett.

Braun ekkor látta, hogy a támadó Ulrich János, a ki vasbottal vetette magát a szerencsétlen emberre. Braun segítségért kiáltott és botjával a merénylőre ütött. Ulrich ekkor Braun fejére irányzott két sulyos csapást, a melyet Braun a kezével fogott fel.

Az ütés Braun karján fájdalmas zuzódást okozott, mire a gyilkos befejezte rettenetes munkáját s a vasbottal teljesen szétzúzta a földön fekvő áldozat fejét. Ekkor már többen siettek a gyilkosság helyére és megdöbbenéssel látták a vérében fekvő képviselőt.

Ulrich a gyilkosság után önként jelentkezett az ügyészségen, a mely letartóztatta. A halálosan megsebesült képviselőt a mentők a lakására szállították, hová nemsokára megérkeztek az orvosok, a kik látták, hogy minden orvosi beavatkozás hiábavaló.

Mégis elhatározták, hogy meg fogják operálni s az operácziót végre is hajtották, de hiábavaló volt minden fáradozás. A gyilkos összezuzta a képviselő homlokának baloldalát, a bal falcsontot és a nyakszirt csontot. Az agyvelő tele volt apró csontszilánkokkal.

Ötnegyed órával a merénylet után Miloszvljevics meghalt. Ulrich János, a gyilkos negyven év körüli ember, erős, hatalmas alak. Valamikor vagyonos ember volt, de birtokát elitta és elprédálta. Feleségét elkergette s másodszor nősült.

Mániája volt a pörösködés s Szabadkán alig van ügyvéd, a kinek nem lett volna vele dolga. Néhány év ezelőtt egyik pörében Miloszavljevics képviselte, de a pört elvesztette. Azóta hétről-hétre fölkereste a képviselőt és folyton zaklatta.

Miloszavljevics többször segítette a gyilkost, a ki legutóbb azzal állott elő, hogy az ügyvéd vegye meg részére az Anunovice-féle malmot. Kijelentette, hogy ő majd a haszonbérből ki fogja fizetni az árat.

Miloszavljevics természetesen elutasította az ajánlatot s úgy látszik, ekkor érlelődött meg véglegesen az elhatározása, hogy az ügyvédet meggyilkolja, a mire különben szavahihető, tanuk vallomása szerint már régebben készült, ezt megerősitik.

Braun Henrik az izgalom és szenvedett sérülés következtében ágyban fekvő beteg.

Miloszavljevics Milánt az idén választották meg képviselőnek s a titeli kerületben szabadelvű programmal, a szerb nemzetiségi jelölttel szemben. Hatvan esztendős volt.

Miután megszerezte ügyvédi oklevelét, Szabadkán nyitott irodát s e mellett birtokán gazdálkodott. Mint szerb nemzetiségű, a szerb nemzeti egyházi kongresszusnak is tagja volt. Miloszavljevics a hazafias szerbek vezérembere volt, ő vitte a sajkás községek 40,000 lánczföldet visszakövetelő pörét, mely legközelebb eldőlt.